Cilt: 6 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası literatüre sosyal bilimler alanında katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi; İşletme, İktisat, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanları ve ilgili ana bilim ve bilim dallarında yapılmış olan teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır.

YAZAR REHBERİ

1. Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

2. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Makale yazımı ile ilgili bilimsel araştırma ve yazma kuralları esas alınmalıdır.

3. Sisteme yükleyeceğiniz dosyaya isim verirken boşluk ve noktalama işaretleri kullanmamaya, ismin çok uzun olmamasına özen göstermelisiniz. Dosyanızı göndermeden önce kişisel bilgi denetimi yapmalısınız. (Dosya/Sorunları Denetle –Belgeyi İncele menüsünden Belgeyi İncele – Denetle – Belge Özellikler ve Kişisel Bilgiler – Tümünü Kaldır – Kapat – Kaydet)

4. Yazar adları ve kurumları ile yazarları çağrıştıracak bilgilerin makale içinde yer almaması gerekmektedir. Tezlerden üretildiği, kongre veya sempozyumda sunulduğu gibi bilgiler ilk gönderimde makalede yer almamalı ancak editöre notlar kısmında iletilmelidir.

5. Makalelere Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100-150 kelime aralığında olmalıdır. Makalelerde en fazla 5 adet anahtar kelime ve en az 3 adet JEL sınıflandırma kodları (varsa) yer almalıdır.

6. Makaleler Word programında, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Metin için 11 punto, başlıklar için 12 punto ve dipnotlar için 10 punto karakter kullanılmalıdır. Tablo ve şekiller sayfaya sığmalı ve okunur olmalıdır.

7. Makale araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Dergimize gönderilen makalelerin özgünlüğü İntihal tespit yazılımı (iThenticate, Turnitin vb.) aracılığıyla kontrol edilmektedir. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma için etik kurul onayı gerekmektedir. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; makalenin “Gereç ve Yöntem” bölümünde Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) belirtilmelidir.

8. Kaynaklara göndermeler, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı.
Örneğin:
..... ifade edilmiştir (Taylor, 2010).
..... belirtilmektedir (Grundy ve Moxon, 2013).
..... (Stephens ve Malone, 2010; Schultz vd., 2011).

9. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konulmamalıdır. Kaynaklar, soyadına göre alfabetik sıralama yapılarak yazılmalıdır. Dipnot, atıf ve kaynak göstermeye ilişkin olarak APA 6 sistemi esas alınacaktır.

10. Taslak makale formatına buradan ulaşabilirsiniz.

11. Yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez. 

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bir yayın organı tarafından daha önce kabul edilmemiş orijinal araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede yayın etiğini takip etmek yazarların görevidir ve yayın etiğini dikkate almayan yazarların çalışmaları yaptırım ile karşılaşacaktır.

İntihal: Özellikle aynı anda birden fazla dergiye sunulan çalışmalar ile telif hakları ve/veya intihal gibi yasal ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz, herhangi bir değerlendirme aşamasında ihlal tespit edilenlerin süreci derhal durdurularak, yazar(lar)ına iade edilirler.

Eğer yazarlar kendi eserlerini daha önce sunmuş ya da yayınlamışlarsa, gönderilen bir yazının temeli olarak, önceki eserden alıntı yapmak zorundadırlar. Ayrıca, önceki çalışmaların üstünde ve ilerisinde, gönderilen makalelerinde yeni katkıların nasıl sunulduğunu belirtmeleri gerekir.

Alıntı Manipülasyonu: Tek amacı, belirli bir yazarın eserine veya belirli bir dergide yayınlanan makalelere atıf sayısını arttırmak olan atıfları içeren yazılardır. Eğer makale, daha önce yayınlanmış veya yayınlanmamış eserlerin bir devamıysa, ilgili referanslara kesinlikle atıfta bulunulmalıdır.

Dergi Yayın Kurulu ve Editörleri, aynı anda birden fazla yere sunulmuş olanlar ile intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar temin etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir aşamada yayımlanmama kararı verilen çalışmalarla ilgili olarak yazarlarından başka kimseye bilgi verilmemesi ile bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla kullanılmaması Dergi Yayın Kurulu ve Editörlerinin sorumluluğundadır.

Dergiye sunulan çalışmalar için "çift kör hakem" değerlendirme süreci uygulanır. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde editörler ve/veya Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmesine baş vurabilirler.

Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın yayınlanması konusunda editörlerin vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar. Hakemler, herhangi bir yazar ve/veya makalenin ilişkili olduğu kurum ile çıkar çatışması içerisinde bulundukları çalışmaları değerlendirmeden dergiye iade etmelidirler. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı; değerlendirmelerinde çalışmayı hedef alarak, yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Dergiye sunulan çalışmalardan hangilerinin yayınlanacağı, hakem raporları çerçevesinde, Dergi Yayın Kurulu, Yönetici ve Yardımcı Editörleri ile Genel Yayın Yönetmeninin ortak kararıyla belirlenir. Tüm dergi değerlendirme aşamalarından başarıyla geçen çalışmaların nihai yayımlanma/ma kararı Dergi Yayın Kuruluna aittir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.

Yazarlar, dergiye tamamıyla özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Herhangi bir intihal girişiminde sunulan çalışma reddedilecektir. Yazarlar, çalışmanın aynısını veya temelde benzer bir araştırmayı aynı anda birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve çalışmanın reddiyle sonuçlanacaktır.

Yazarlar, dergi tarafından reddedilen çalışmalarını hakem raporları çerçevesinde gözden geçirerek dergiye yeniden sunabilirler. Bu çalışmalardan yeterli değişiklik yapılmadığı tespit edilenler yazarlarına iade edilir; diğerleri yeni sunulan çalışma olarak değerlendirme sürecine alınır.

Yaptırımlar: Yukarıda belirtilen politikalardan herhangi birinin ihlali bulunursa, aşağıdaki yaptırımlardan bir veya daha fazlası uygulanacaktır.

- İhlal eden makalenin derhal reddedilmesi

- Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen her makalenin, ihlal eden makalenin yazarlarından herhangi biri tarafından derhal reddedilmesi

- Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'ndeki herhangi bir yeni başvuru için tüm yazarlara, bireysel olarak veya ihlal eden makalenin diğer yazarlarıyla birlikte ve diğer yazarlarla birlikte yasaklanması. Bu yasak en az 36 ay süreyle uygulanacak.

Yukarıdaki politikaların ihlal edilmesinin özellikle şiddetli gözlendiği durumlarda, dergi yukarıda belirtilenlerin üstünde ve üstünde başka cezalar verme hakkını saklı tutar.