Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

E-COMMERCE AND E-LOGISTICS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A RESEARCH ON CLOTHING INDUSTRY WEB PAGES

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 32 - 54, 26.04.2022

Öz

Commercial methods based on shopping, arising from the ability of people to meet their needs, have made quite a progress from the past to the present. The e-commerce method, which has been developing visibly in the last ten years, has begun to surpass the physical and traditional commerce methods. The development of e-commerce has also led to the development of e-logistics systems. In the period when we were exposed to a worldwide epidemic towards the end of 2019, meeting our needs away from physical contacts has become a must in order to protect ourselves from the epidemic. World states have created many bans and sanctions in their countries in order to get rid of the epidemic with the least damage. In the epidemic that occurred around the world, it was seen and implemented as the right strategy for people to stay in their homes. Practices such as “stay at home” calls, closing of workplaces, and curfews have led to the rapid development of e-commerce usage and e-logistics systems. E-commerce and e-logistics systems, which progress by keeping up with the developing technology, have made people feel healthier and safer during the pandemic period. People have been able to meet their needs completely by using these systems in order to protect their health.

Kaynakça

 • Akçacı, T, Çınaroğlu, M. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Lojistik Ve Ticarete Etkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, Vol 19 Covid-19 Special Issue, 447-456.27-39.
 • Akyavuz E, Çakın M.(2020) Covid-19 Salgının Eğitime Etkisi Sonucunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri, International Balkan University Electronic Turkish Studies
 • Bahar,O, Çelik İlal, N.(2020). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 6 (1) , 125-139.
 • Barcik, R, Jakubiec, M,(2012) E-Logistics — Aspects Of Functioning, Acta Academia, Karviniensia, (12)1, 5-12.
 • Bilgiç, E, Türkmenoğlu, M, Koçak, A, (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5 (1) , 56-69
 • Choi, M, (2021), Risk Analysis İn Logistics Systems: A Research Agenda During And After The COVID-19 Pandemic, Elsevier, (145),
 • Cinel, E. (2020). Covid-19'un Küresel Makroekonomik Etkileri Ve Beklentiler. Politik Ekonomik Kuram, 4 (1), 124-140.
 • Gedik, Y., (2021). E-Ticaret: Teorik Bir Çerçeve, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 184 - 198
 • Genç, E, Kaya, E. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecindeki Gümrük Mevzuatı Değişikliklerinin Lojistik Faaliyetlerine Ve Çalışanların İş Motivasyonuna Etkisi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8 (1) , 161-175.
 • Gülenç, İ, Karagöz, B.(2008). E-Lojistik Ve Türkiye’de E-Lojistik Uygulamaları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (15) , 73-91.
 • Güleş, H, Öğüt, A, Paksoy, T.(2005). İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Etkinliğinin Artırılmasında Kurumsal Kaynak Planlaması’nın Rolü. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (9), 91-106. Güleş, H. (2014). Elektronik Veri Değişiminin Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (3) , 1-16.253-254
 • Gümüş, Y. (2009). Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri Ve İşletme Kârı İle Olan İlişkisi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi , (41) , 97-114.
 • Günasekaran, A, Ngai, E, Cheng, T(2007), Developing An E-Logistics System: A Case Study, A Leading Journal Of Supply Chain Management, (10)4, 333-349.
 • Güven, H.(2020). Covid-19 Pandemik Krizi Sürecinde E-Ticarette Meydana Gelen Değişimler. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covid-19 Özel Sayısı 2, 251-268
 • İncaz, S.(2015). Lojistik Ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeni Yaklaşımlar. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1) , 149-162
 • Kara, E.(2020). Covid-19 Pandemisi: İşgücü Üzerindeki Etkileri Ve İstihdam Tedbirleri. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covid-19 Özel Sayısı 2, 269-282
 • Karagöz, İsmet Bihter, “E-Lojistik Uygulayan İşletmelerin İncelenmesi” , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 Yüksek Lisans Tezi
 • Karahan Gökmen, M, Özdemir, F.(2016). Lojistiğin Evrimi Ve Türkiye’deki Önlisans Ve Lisans Programları Yönünden Lojistik Öğretimi. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3) , 115-135.
 • Karahisar, D.(1999). İnternet Ortamında Eğitim. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (18) , 145-168 Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (9) , 90-106
 • Karlı, H, Tanyaş, M. (2020). Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Uygulamaların Lojistik Merkezlere Entegrasyonu. Mersin Üniversitesi Denizcilik Ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 1-25.
 • Kebudi, R. (2020):"Covid-19 Pandemisi Ve Dünyada Onkolojide Etkileri". Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 3, 99-105.
 • Külcü Ö, Çakmak T, Özel N (2013) Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi, Bilgi Dünyası, 14(2).
 • Murphy, P, Daley, J,(1999), EDI Benefits And Barriers: Comparing İnternational Freight Forwarders And Their Customers, Uluslararası Fiziksel Dağıtım Ve Lojistik Yönetimi Dergisi, 29 (3), 207-217
 • Oğuz, İ, Ve Oğuz, D. (2020). Türkiye Ekonomisinde Lojistik, International Journal Of Business And Economic Studies 1 (2), 65-74.
 • Sarıcan, M. (2017). E-Lojistikte Kritik Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’deki E-Lojistik Uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (26) , 278-298.
 • Sayın, A, Arslandere, M (2016), Application Of A Information Systems İn Logistics Industry And E-Logistics, Ines, 872-874.
 • Sube Singh, Ramesh Kumar, Rohit Panchal & Manoj Kumar Tiwari (2021) Impact of COVID-19 on logistics systems and disruptions in food supply chain, International Journal of Production Research, 59:7, 1993-2008, DOI: 10.1080/00207543.2020.1792000
 • Şahin, Ş, (2013). Bilişim Sistemleri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri. Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (6) , 43-56.
 • Tekin, M, Etlioğlu, M, Tekin, E. (2017). Elektronik Lojistik Ve Öğrenme. Sosyal Bilimlerde Uluslararası Yeni Sorunlar, 5 (5), 361-384.
 • Tekin, M, Zerenler, M, Bilge, A,(2005) Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 115-129
 • Tosun, H, Zaim, A.(2018). RFID Sistemleri İle Depo Yönetim Sistemlerinde Konum Belirlemede Kullanılacak Yöntem Ve Teknolojilere Genel Bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,17 (33) ,
 • Toygar, Arda, “Algılanan Hizmet Kalitesinde E—Lojistik Uygulamalarının Rolü: Lojistik İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, Yüksek Lisans Tezi
 • Türkoğlu, M, Duran, G. (2019). Lojistik Sektörünün Önemi Ve Bölgesel Kalkınmaya Katkıları, Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1 (2) , 86-97.

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 32 - 54, 26.04.2022

Öz

İnsanların, ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinden kaynaklanan alış-veriş esasına dayalı ticari yöntemler geçmişten günümüze oldukça ilerleme kaydetmiştir. Özellikle son on yılda gelişimi gözle görülür bir şekilde devam eden e-ticaret yöntemi, fiziksel ve geleneksel ticaret yöntemini geride bırakmaya başlamıştır. e-ticaretin gelişimi beraberinde e-lojistik sistemlerinin de gelişmesini sağlamıştır. 2019 yılının sonlarına doğru dünyaca salgın bir hastalığa maruz kaldığımız dönemde, fiziksel temaslardan uzak bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz, kendimizi salgından korumak adına şart haline getirilmiştir. Dünya devletleri salgından en az hasarla kurtulabilmek adına ülkelerinde birçok yasak ve yaptırımlar oluşturmuşlardır. Dünya genelinde meydana gelen salgında, insanların evlerine kapanmaları doğru bir strateji olarak görülmüş ve uygulanmıştır. “Evde kal” çağrıları, iş yerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasakları gibi uygulamalar e-ticaret kullanımının ve e-lojistik sistemlerinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak ilerleyen e-ticaret ve e-lojistik sistemleri, pandemi döneminde insanların kendilerini daha sağlıklı ve daha güvende olmalarını sağlamıştır. İnsanlar sağlıklarını koruyabilmek adına bu sistemleri kullanarak ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayabilmişlerdir.

Kaynakça

 • Akçacı, T, Çınaroğlu, M. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Lojistik Ve Ticarete Etkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, Vol 19 Covid-19 Special Issue, 447-456.27-39.
 • Akyavuz E, Çakın M.(2020) Covid-19 Salgının Eğitime Etkisi Sonucunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri, International Balkan University Electronic Turkish Studies
 • Bahar,O, Çelik İlal, N.(2020). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 6 (1) , 125-139.
 • Barcik, R, Jakubiec, M,(2012) E-Logistics — Aspects Of Functioning, Acta Academia, Karviniensia, (12)1, 5-12.
 • Bilgiç, E, Türkmenoğlu, M, Koçak, A, (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5 (1) , 56-69
 • Choi, M, (2021), Risk Analysis İn Logistics Systems: A Research Agenda During And After The COVID-19 Pandemic, Elsevier, (145),
 • Cinel, E. (2020). Covid-19'un Küresel Makroekonomik Etkileri Ve Beklentiler. Politik Ekonomik Kuram, 4 (1), 124-140.
 • Gedik, Y., (2021). E-Ticaret: Teorik Bir Çerçeve, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 184 - 198
 • Genç, E, Kaya, E. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecindeki Gümrük Mevzuatı Değişikliklerinin Lojistik Faaliyetlerine Ve Çalışanların İş Motivasyonuna Etkisi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8 (1) , 161-175.
 • Gülenç, İ, Karagöz, B.(2008). E-Lojistik Ve Türkiye’de E-Lojistik Uygulamaları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (15) , 73-91.
 • Güleş, H, Öğüt, A, Paksoy, T.(2005). İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Etkinliğinin Artırılmasında Kurumsal Kaynak Planlaması’nın Rolü. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (9), 91-106. Güleş, H. (2014). Elektronik Veri Değişiminin Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (3) , 1-16.253-254
 • Gümüş, Y. (2009). Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri Ve İşletme Kârı İle Olan İlişkisi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi , (41) , 97-114.
 • Günasekaran, A, Ngai, E, Cheng, T(2007), Developing An E-Logistics System: A Case Study, A Leading Journal Of Supply Chain Management, (10)4, 333-349.
 • Güven, H.(2020). Covid-19 Pandemik Krizi Sürecinde E-Ticarette Meydana Gelen Değişimler. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covid-19 Özel Sayısı 2, 251-268
 • İncaz, S.(2015). Lojistik Ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeni Yaklaşımlar. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1) , 149-162
 • Kara, E.(2020). Covid-19 Pandemisi: İşgücü Üzerindeki Etkileri Ve İstihdam Tedbirleri. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covid-19 Özel Sayısı 2, 269-282
 • Karagöz, İsmet Bihter, “E-Lojistik Uygulayan İşletmelerin İncelenmesi” , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 Yüksek Lisans Tezi
 • Karahan Gökmen, M, Özdemir, F.(2016). Lojistiğin Evrimi Ve Türkiye’deki Önlisans Ve Lisans Programları Yönünden Lojistik Öğretimi. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3) , 115-135.
 • Karahisar, D.(1999). İnternet Ortamında Eğitim. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (18) , 145-168 Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (9) , 90-106
 • Karlı, H, Tanyaş, M. (2020). Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Uygulamaların Lojistik Merkezlere Entegrasyonu. Mersin Üniversitesi Denizcilik Ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 1-25.
 • Kebudi, R. (2020):"Covid-19 Pandemisi Ve Dünyada Onkolojide Etkileri". Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 3, 99-105.
 • Külcü Ö, Çakmak T, Özel N (2013) Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi, Bilgi Dünyası, 14(2).
 • Murphy, P, Daley, J,(1999), EDI Benefits And Barriers: Comparing İnternational Freight Forwarders And Their Customers, Uluslararası Fiziksel Dağıtım Ve Lojistik Yönetimi Dergisi, 29 (3), 207-217
 • Oğuz, İ, Ve Oğuz, D. (2020). Türkiye Ekonomisinde Lojistik, International Journal Of Business And Economic Studies 1 (2), 65-74.
 • Sarıcan, M. (2017). E-Lojistikte Kritik Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’deki E-Lojistik Uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (26) , 278-298.
 • Sayın, A, Arslandere, M (2016), Application Of A Information Systems İn Logistics Industry And E-Logistics, Ines, 872-874.
 • Sube Singh, Ramesh Kumar, Rohit Panchal & Manoj Kumar Tiwari (2021) Impact of COVID-19 on logistics systems and disruptions in food supply chain, International Journal of Production Research, 59:7, 1993-2008, DOI: 10.1080/00207543.2020.1792000
 • Şahin, Ş, (2013). Bilişim Sistemleri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri. Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (6) , 43-56.
 • Tekin, M, Etlioğlu, M, Tekin, E. (2017). Elektronik Lojistik Ve Öğrenme. Sosyal Bilimlerde Uluslararası Yeni Sorunlar, 5 (5), 361-384.
 • Tekin, M, Zerenler, M, Bilge, A,(2005) Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 115-129
 • Tosun, H, Zaim, A.(2018). RFID Sistemleri İle Depo Yönetim Sistemlerinde Konum Belirlemede Kullanılacak Yöntem Ve Teknolojilere Genel Bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,17 (33) ,
 • Toygar, Arda, “Algılanan Hizmet Kalitesinde E—Lojistik Uygulamalarının Rolü: Lojistik İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, Yüksek Lisans Tezi
 • Türkoğlu, M, Duran, G. (2019). Lojistik Sektörünün Önemi Ve Bölgesel Kalkınmaya Katkıları, Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1 (2) , 86-97.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim AKBEN> (Sorumlu Yazar)
HASAN KALYONCU UNIVERSITY
0000-0003-3268-0242
Türkiye


Fatma Aysun ÇELEBİ Bu kişi benim
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0215-6642
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 26 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 22 Aralık 2021
Kabul Tarihi 9 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tursbad1039839, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {32 - 54}, title = {COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Akben, İbrahim and Çelebi, Fatma Aysun} }
APA Akben, İ. & Çelebi, F. A. (2022). COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 32-54 . Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/tr/pub/issue/69571/1039839
MLA Akben, İ. , Çelebi, F. A. "COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 32-54 <http://tursbad.hku.edu.tr/tr/pub/issue/69571/1039839>
Chicago Akben, İ. , Çelebi, F. A. "COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 32-54
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - İbrahim Akben , Fatma Aysun Çelebi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 54 VL - 7 IS - 1 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A İbrahim Akben , Fatma Aysun Çelebi %T COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2022 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Akben, İbrahim , Çelebi, Fatma Aysun . "COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Nisan 2022): 32-54 .
AMA Akben İ. , Çelebi F. A. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. JOTSSR. 2022; 7(1): 32-54.
Vancouver Akben İ. , Çelebi F. A. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 32-54.
IEEE İ. Akben ve F. A. Çelebi , "COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET VE E-LOJİSTİK: GİYİM SEKTÖRÜ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 32-54, Nis. 2022