Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 25 - 46 2018-10-29

Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması

MEHMET OKTAY GÖKASLAN [1]

134 374

İyi eğitim almış bireyler öncelikle ülkelerinin gelişme düzeylerini olumlu yönde etkileyen, çağa ayak uydurabilmelerini sağlayan ve insanlığın gelişmesine de etki eden en önemli faktördür. Eğitim her yaşta devam eden bir süreç olması bir yana en önemli eğitim dönemi çocukluk ve gençlik dönemleridir. Ülkemizde temel eğitim olarak 12 yıl süre ile zorunlu eğitim genel olarak devlet eliyle verilmektedir. Öğrencilerin iyi eğitim alması için fiziki ve teknolojik imkanların yanı sıra onları eğiten öğretmenlerinde eğitim verme kalitelerinin arttırılması için öğretmen sorunlarının ele alınıp incelenmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapılıp kalitelerinin arttırılması gerekmektedir. Sosyal bir varlık olmanın yanında iş görenlerin yaptıkları işi benimseme o işi sahiplenme dereceleri de hem yaptıkları işten zevk almaları hem de yapılan iş neticesinde muhatapları olan müşterilerinin ki eğitim sisteminde müşteri kitlesi öğrenciler olmaktadır, memnuniyet düzeylerini arttırmaktadır. Sadece müşteri açısından ziyade çalışanın işi ile bütünleşmesi işten ayrılma niyetini de negatif yönde etkileyerek işten ayrılma durumunu azaltmaktadır. Bu çalışmada öncelikle öğretmenler için örgütsel bağlılık, işe gömülmüşlük, işe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti kavramları teorik olarak açıklanmıştır. Daha sonra bir anket formu oluşturularak belirlenen örneklem üzerinde uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 21 programı ile analiz edilmiştir. 

İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık, İşten Ayrılma Niyeti, Öğrtmenlerde Örgütsel Bağlılık
 • Akgündüz, Y., Güzel, T., Harman, S., (2016). Yöneticiye güven ve dağıtımsal adalet çalışanların işe gömülmüşlüğünü nasıl etkiler. Ege Akademik Bakış, 16(2), 351-362.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 • Anand, G. (2017). Corporate excellence through governance and employee engagement a brief analysis. Journal of Commerce&Management Thought, Vol. 8-3, 554-562.
 • Ardıç, K. ve Polatcı, S. (2009). Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: işle bütünleşme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, 21-46.
 • Atmaca, M. & Çoşgun, N. (2014). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 167- 184.
 • Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., Taris, T. W. (2008). Work engagement: an emerging concept in occupational health psychology. An International Journal of Work, Health&Organisations, 22:3, 187-200.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, Sayı 59, 125-139.
 • Birsel, M., Börü, D., İslamoğlu, G., Yurtkoru, E. S. (2012). Job embeddedness in relation with different socio demographic characteristics. Öneri, C.10, S. 37, 51-61.
 • Bogler, R. ve Somech A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education 20, 277-279.
 • Bryk, A. S., & Driscoll, M. E. (1988). The high school as community: contextual influences. and consequences for students and teachers. Madison: National Centeron Effective Secondary Schools.
 • Bülbül, M. (2007). Örgütsel bağlılık ve kamu kuruluşlarına yönelik araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Caymaz, E., Erenel, F. ve Gürer, B. (2013). Liderlik karizması, adanmışlık ve gruba aidiyetin gönüllü çalışma performansına etkiler: AKUT arama kurtarma derneği örneği. International Journal of Human Sciences, 10(1), 129-147.
 • Celep, C. (2000). Teachers' organizational commitment in educational organizations. National Forum of Teacher Education Journal, 10 (3), 1999-2000.
 • Coetzer, A., Inma C., Poisat, P., Redmond ve Standing, C. (2018). Job embeddedness and employee enactment of innovation-related work behaviours. International Journal of Manpower, Vol. 39, Issue: 2, pp. 222-239. https://doi.org/10.1108/IJM-04-2016-0095
 • Crosswell, L. J. ve Elliot, R. G. (2004). Committed teachers, passionate teachers: the dimension of passion associated with teacher commitment and engagement, In AARE 2004 Conference, 28th November-2nd December, Melbourne, Australia.
 • Çakıl, E. (2011). Üniversite hastanesinde çalışan hemşire ve asistanlarda mobbing’in işe gönülden adanma üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Zonguldak.
 • Çakır, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 177-206.
 • Çoban, D. (2010). Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi) İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • De Lange, A.H., De Witte, H., & Notelaers, G. (2008). Should I stay or should I go? Examining longitudinal relations among job resources and work engagement for stayers versus movers. Work & Stress, 22, 201223.
 • Dedeoğlu, T., Özdevecioğlu, M., Oflazer, S. (2016). Örgütlerde işe gömülmüşlüğün (job embeddeness) çalışanların iş ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi: iyimserliğin rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, 135-146
 • Demir, Y. (2009), Örgütsel bağlılık çerçevesinde işe gönülden adanma (engagement), İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Yıl 9, Sayı 44, Ekim-Kasım-Aralık 2009. 37-40.
 • Demirtaş, H. (2010). The organizational commitment and job satisfaction among teachers working at private courses. İnönü University Journal of the Faculty of Education, August, 11/
 • Devos, G., Tuytens, M. ve Hulpia, H. (2014). Teacher’s organizational commitment: examining the mediating effects of distributed leadership. American Journal of Education, 120/2, 205-231.
 • Eğriboyun, D. (2014). Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. AİBÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014, 14-2, 329-363.
 • Erol, M. ve Erkan, G. (2008). Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi Ve İdari Birimler Fakültesinde Bir Araştırma. KMU İİBF Dergisi, 10(14), 284-301.
 • Firestone, W. A., & Pennell, J. R. (1993). Teacher commitment, working conditions, and differential incentive policies. Review of Educational Research, 63(4), 489–525.
 • Gökaslan, M. O., (2010). Birleşme sonrasındaki örgütsel kültürün örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Gupta, M., Shaheen, M. (2017). The relationship between psychological capital and turnover intention: Work engagement as a mediator and work experience as moderator. Jurnal Pengrusan, 49, 1-14.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ha, Dong-Hyun, Kim, Seong-Min. (2010). Effects of job embeddenes an job satisfaction, organizational commitment and turnover intention-focused on employees of Hotel F&B division. Korean J. Food Cookery SCI, 26(1), 1-12.
 • Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W. (2006). Increasing human and social capital by applying job embeddedness theory. Organizational Dynamics, Vol. 35, No. 4, pp. 316-331.
 • Holtom, B. ve O’Neill, B. S. (2004). Job embeddedness: a theoritical foundation for developing a comprehensive nurse retention plan. The Journal of Nursing Administration, Vol. 34, No. 5, 216-227.
 • Işık, A. (2016). Branş öğretmenlerinin demografik ve mesleki özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İbicioğlu, H. (2000). Örgütsel bağlılıkta paradigmatik uyumun yeri. DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 13-22.
 • İnce, A. R. (2016). Algılanan örgütsel desteğin işe adanmışlık üzerindeki etkisinde yönetici desteğinin aracılık rolü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2016, Cilt: 15, Sayı: 57, 649-660.
 • İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
 • Kanten, P., Kanten, S., Dündar, G. (2016). Ücret tatmini ve işin özelliklerinin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde mutluluğun rolü. Journal of Business Research Turk, 8(3), 64-88.
 • Karataş, S. ve Güleş, H. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/2, 74-89.
 • Karatepe, O. M., Ngeche, R. N., (2012). Does job embeddedness mediate the effect of work engagement on job outcomes? a study of hotel employees in Cameroon. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21:4, 440-461
 • Kartal, H., İşler, L., Bilişli, Y. (2015),. Örgütsel bağlılık ve işle bütünleşmenin işten ayrılma niyetine etkisi: Çağrı merkezi örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, Kasım- BÜROKON Özel Sayısı, 325-338.
 • Kartal, S. (2007). Eğitimde örgütsel sosyalleşme. Maya Akademi, Ankara.
 • Kaur, S. (2017). Antecedents and consequences of employee engagement: A literature review. The IUP Journal of Organizational Behavior, Vol. XVI, No. 3, 7-32.
 • Kaya, H. ve Abdioğlu, H. (2010). Çalışanların örgütten ayrılma eğilimleri üzerine bir araştırma. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 43, Sayı 4 (Aralık), 129-165.
 • Kesen, M., Akyüz, B., (2016). Duygusal emek ve prososyal motivasyonun işe gömülmüşlüğe etkisi: sağlık çalışanları üzerine bir uygulama. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 233-250.
 • Keyko, K., Cummings, G. G., Yonge, O.i Wong, C. A. (2016) Work engagement in Professional nursing pracitce : A systematic review, International Journal of Nursing Studies, Volume 61, September 2016, 142-164
 • Kılıç, G. (2008). Kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: beş yıldızlı otel işletmelerde bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kim, J. (2015). That increase public employess’ turnover intention?. Public Personnel Management, 44(4). 496-519.
 • Kim, W. H., Park, J. G., Kwon, B. (2017). Work engagement in South Korea: Validation of the Korean version 9-item Utrecht Work Engagement Scale. Psychological Reports, Vol. 120(3). 561-578.
 • Lee, Y. H. (2017). Emotional labor, teacher burnout, and turnover intention in high-school physical education teaching, European Physical Education Review, 1-18. Doi 10.1177/1356336X17719559
 • Lee, T. W., Mitchell, T. R., Sablynski, C. J., Burton, J. P., & Holtom, B. C. (2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of Management Journal, 47, 711−722. http://dx.doi.org/10.2307/20159613
 • Liu, S., ve Onwuegbuzie, A. J., (2012). Chinese teacher’ work stress and their turnover intention. International Journal of Educational Research, 53, 160-170.
 • Loi, R., Hang-yue, N., Foley, S. (2006). Linking employees’ justice perceptions to organizational commitment and intention to leave: the mediating role of perceived organizational support. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 101-120.
 • May, D. R., Gilson, R. L., Harter, L. M.(2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availabilty and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational Psychology, 77, 11-37.
 • McInerney, D. M., Korpershoek, H., Wang, H. ve Morin, A. J. S. (2010). Teachers’ occupational attributes and their psychological wellbeing, job satisfaction, occupational self-concept and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 71, 145-158.
 • Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W. Erez, M. (2001). Why people stay: using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of Management Journal, 44 (6), 1102-1121.
 • Mozammel, S. ve Haan, P. (2016). Transformational leadership and employee engagement in the banking sector in Bangladesh. The Journal of Developing Areas, 50(6), 43-55.
 • Örücü, E. ve Sezen Kışlalıoğlu, R. (2014). Örgütsel bağlılık üzerine bir alan çalışması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 110, Sayı 22, 45-65.
 • Özdemir, A. O. ve Arık, R. S. (2018). Okul iklimine ilişkin öğretmen ve müdür davranışları ile örgütsel bağlılık ilişkisinde işkolikliğin aracılık etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24-2, 295-338.
 • Özyılmaz, A. ve Süner Z. (2015). İşe adanmışlığın işyeri tutumlarına etkisi: Hatay’daki 9 işletmede yapılan amprik araştırmanın sonuçları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık 2015, 10(3), 143-164.
 • Pomaki, G., DeLongis, A., Frey, D., Short, K. ve Woehrle, T. (2010). When the going gets tough: Direct, buffering and indirect effects of social support on turnover intention. Teaching and Teacher Education, 26, 1340-1346.
 • Prathiba, S. (2016). A study on impact of employee empowerment and amployee engagement on organisational commitment. SIES Journal of Management, December, 12(2), 45-54.
 • Qingi G. ve Zhou, E. (2017). Bidirectional work-family enrichment mediates the relationship between family-supportive supervisor behaviors and work engagement. Social Behavior and Personality, 45(2), 299-308.
 • Reyes, P. 1992. Preliminary Models of Teacher Organizational Commitment: Implications for Restructuring the Workplace. Madison, WI: Center on Organization and Restructuring of Schools.
 • Ringl, R. W. (2013). "The Relationship between Job Embeddedness and Work Engagement" Master's Theses. 4361. http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/4361
 • Roberts, D. R. ve Davenport, T. O. (2002). Job engagement: Why it’s important and how to improve it. Employment Relations Today, Autumn, 21-29.
 • Rosenholtz, S. ve Simpson C. (1990). Workplace Conditions and the Rise and Fall of Teachers' Commitment. Sociology of Education, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1990), pp. 241-257.
 • Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
 • Serin, M. K., & Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(3), 435-459.
 • Sun, R. ve Wang, W. (2017). Transformational leadership, employee turnover intention, and actual voluntary turnover in public organizations, Public Management Review, 19:8, 1124-1141. DOI: 10.1080/14719037.2016.1257063
 • Seyrek, İ. H., İnal, O. (2017). İşten ayrılma niyeti ile ilişkili faktörler: bilgi teknolojisi çalışanları üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1/1, 63-74.
 • Sezgin, F. (2009) "Relationships between teacher organizational commitment, psychological hardiness and some demographic variables in Turkish primary schools", Journal of Educational Administration, Vol. 47 Issue: 5, pp.630-651,
 • Skelton, A. R. (2017). Job satisfaction and job embeddedness as predictors of manufacturing employee turnover intentions. (Doktora tezi, Walden Üniversitesi,) Erişim adresi: http://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/4176/
 • So-Young, Son, Jeong Sil, Choi. (2015). Effect of job embeddedness and job satisfaction on turnover intention in nurses. Korean Journal of Adult Nursing, 27(2), 180-187.
 • Sönmez, M. (2016). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Stoyanova, T., Iliev, I. (2017). Employee engagement factor for organizational excellence. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No. 1, 23-29.
 • Şanlı, S. C., (2016). İşgören avukatlığı ve algılanan örgütsel desteğin çalışanların işe gömülmüşlük ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: otel çalışanları üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin.
 • Takawira, N., Coetzee, M., & Schreuder, D. (2014). Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 12(1) Art. #524, 10 pages. http://dx.doi.org10.4102/ sajhrm.v12i1.524
 • Tett, R. P. Ve Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta analytic findings. Personnel Psychology, 46, 259-293.
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya tutkunluk: iş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.
 • Ulukapı, H., Çelik, A., & Yılmaz, A. (2014). Algılanan İşe Adanmışlığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Paper presented at the 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri.
 • Uranbey, E. (2018). Etik liderliğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara.
 • Üstüner, M. (2009). Öğretmenler için örgütsel bağlılık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan-2009, Cilt 10, Sayı 1, 1-17.
 • Van Schalkwyk, S., Du Toit, D.H., Bothma, A.S., & Rothmann, S. (2010). Job insecurity, leadership empowerment behaviour, employee engagement and intention to leave in a petrochemical laboratory. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 8(1), Art. #234, 7 pages. DOI: 10.4102/sajhrm.v8i1.234
 • Watson, J. M. (2018). Job embeddeness may hold the key to the retention of novice talent in schools. Educational Leadership Administration: Teaching and Program Development, March, Vol. 29, Issue, 1.
 • Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations: a normative view. Academy of Management Review, Vol. 7, No. 3, 418-428.
 • Yalçın, B. (2009). Eğitim örgütlerinde Meyer ve Allen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Yıldız, K. (2018). The Relationship between teacher’s job embeddedness and vocational belonging perceptions. Universal Journal of Educational Research, 6(7), 1454-1466.
 • Yılmaz Doğan, M. (2017). Ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği Programı, İzmir.
 • Yılmaz, E. (2017). The relationaship of organizational ambidexterity with whistleblowing act and employees’ intention to leave. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Programı, İstanbul.
 • Yıluzar, H. (2016). Kişi-örgüt uyumu ile işe adanmışlık ve örgütsel bağlılık ilişkisi: sağlık sektöründe bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment: A mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country. Journal of Managerial Psychology, 15(1), 6–28.
 • Yürür, S. ve Ünlü, O. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi. İ Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Nisan, 13/2, 81-104. Doi 10.4026/1303-2860.2010.0174.x
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2949-5804
Author: MEHMET OKTAY GÖKASLAN (Primary Author)
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 29, 2018

Bibtex @research article { tursbad457327, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {25 - 46}, doi = {}, title = {Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması}, key = {cite}, author = {GÖKASLAN, MEHMET OKTAY} }
APA GÖKASLAN, M . (2018). Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 25-46. Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/issue/40014/457327
MLA GÖKASLAN, M . "Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 25-46 <http://tursbad.hku.edu.tr/issue/40014/457327>
Chicago GÖKASLAN, M . "Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 25-46
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması AU - MEHMET OKTAY GÖKASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 46 VL - 3 IS - 2 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Turkish Social Sciences Research Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması %A MEHMET OKTAY GÖKASLAN %T Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması %D 2018 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD GÖKASLAN, MEHMET OKTAY . "Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (October 2018): 25-46.
AMA GÖKASLAN M . Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması. JTSSR. 2018; 3(2): 25-46.
Vancouver GÖKASLAN M . Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(2): 46-25.