Research Article
BibTex RIS Cite

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ: WEB OF SCIENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 146 - 160, 17.10.2023

Abstract

Kurumların ekolojik sistem ve toplumsal gelişim için faydalı faaliyetler yapmasını esas alan kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının önemi günden güne artarak devam etmektedir. Özellikle bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan sosyal medya mecrası, projelerin hedef kitleye duyurulmasında ve desteğinin elde edilmesinde başat rol oynamaktadır. Bu çalışma, kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal medya ile ilgili Web of Science veri tabanında yer alan makaleleri bibliyometrik değişkenler üzerinden değerlendirmektedir. Yapılan araştırmada kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal medya ile ilgili bibliyometrik analiz çalışmasına rastlanmamıştır. Bu çalışmada 2004 yılından 2022 yılları arasında 190 makale incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 2018 yılından itibaren makale sayısında önemli bir artış olduğu, bu konuda en üretken ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğu görülmüştür. Bu alanda en fazla katkı veren yazarların; Herrera, Jesus Lechuga Sancho ve María Paula olduğu, en fazla makale yapılan derginin ise Corporate Social Responsibility and Environmental Management olduğu saptanmıştır. Makalerde öne çıkan ve toplam bağlantı gücü en yüksek anahtar kelime, kurumsal sosyal sorumluluktur. Kurumsal sosyal sorumluluk anahtar kelimesinin sosyal medya ve sürdürülebilir kalkınma anahtar kelimeleri arasında toplam bağlantı gücünün yüksek olduğu görülmüştür.

References

 • Aktan, C.C., ve Börü, D. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. Kurumsal sosyal sorumluluk: işletmeler ve sosyal sorumluluk, Editör: Coşkun Can Aktan, (11-36).İgiad Yayınları: İstanbul.
 • Alharrasi, H.N. (2023). The impact of social media management on organizational performance and sustanibility: case of thawani technologıes llc, Oman, Editor: Hajir Nasser Alharrasi, Social MediaManagement,https://www.researchgate.net/publication/371680550_socıal_medıa_management, (Erişim Tarihi: 23.09.2023).
 • Ardianto dan Dindin M. Machfudz. (2011). Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
 • Bayraktaroğlu, G., İlter, B., ve Tanyeri, M. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluk: pazarlamada yeni bir paradigmaya doğru. Literatürk Yayıncılık.
 • Donthu, N., ve Kumar, S., Mukherjee D., Pandey N., & Lim, W.M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296.
 • Büyükyılmaz, O., ve Fidan, Y. (2015). Kurumsal sosyal sorumluluk: kavramsal bir bakış. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 364-381.
 • Carr, Caleb T., ve Hayes, Rebecca A. (2015). Social media:defining, developing, and divining, Atlantic Journal of Communication, 23, 46–65.
 • Çelik, Y., ve Ilgın, Ö. (2019). Yeni medyada kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir analiz, e- Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi, 3(2), 164-177.
 • Fatima, T., Elbanna, S. (2023). Corporate social responsibility (CSR) implementation: a review and a research agenda towards an integrative framework, Journal of Business Ethics, Cilt: 183, 105-121.
 • Gedik, Y. (2020). Kurumsal sosyal sorumluluk: tanımları, tarihi, teorileri, boyutları ve avantajları üzerine kuramsal bir çerçeve, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 265- 304.
 • Hartman, L., Rubin, R. ve Dhanda K. (2007). The communication of corporate social responsibility: united states and european union multinational corporations, Journal of Business Ethics, 74, 373–389.
 • Haryati, S. (2019). The communication process analysis of corporate social responsibility program of ancol zero waste, International Journal of Scientific and Research Publications, 9(11), 604-608.
 • Ilgın Ö.H. ve Ulupınar Ş.C. (2020). Sosyal sorumluluk alanı üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Topçu Y. G., (Ed.), İletişimde Güncel Çalışmalar, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Idowu, S.W. ve Filho, W., L. (2009). Global practices of CSR in context, Editors: Samuel Idowu and Walter Leal Filho, Global Practice of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Kasemodel, M.G.C., Makishi, F., Souza, R.C. ve Silva, V.L. (2016). Following the trail of crumbs: a bibliometric study on consumer behavior in the food science and technology field. International Journal of Food Studies, 5(1), 73-83. https://doi.org/10.7455/ijfs/5.1.2016.a7
 • Kotler, P., ve Lee, N. (2008). Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. John Wiley & Sons.
 • Martos‐Pedrero, A., Jiménez‐Castillo, D., Ferrón‐Vílchez, V., ve Cortés‐García, F. J. (2022). Corporate social responsibility and export performance under stakeholder view: the mediation of innovation and the moderation of the legal form. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30(1), 248-266.
 • Saf, H. H. (2022). Popülizm ve sosyal medyayla ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. Erciyes İletişim Dergisi, 10(1), 283-304.
 • Sert, N.Y. (2012). Türkiye’de Özel Sektörün Kurumsal Sosyal Sorumluk Anlayışına İlişkin Yarar Algısı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Duyurulmasında Web Sitelerinin Kullanılması, Online Academic Journal of Information Technology, 3(9), 31-50.
 • Sosyal Dijital 2023 Raporu (2023). https://omgiletisim.com/we-are-social-dijital-2023-global-ve- turkiye-raporu-yayinlandi/, (Erişim Tarihi: 21.09.2023).
 • Sönmez, Ö. F. (2020). Bibliometric analysis of educational research articles published in the field of social study education based on web of science database. Participatory Educational Research (PER), 7(2), 216-229.
 • Tekin, E. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sosyal medyanın rolü: gsm firmaları örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 31- 55.
 • Walker-Said, C., ve Kelly, J. D. (2015). Corporate social responsibility?: Human rights in the new global economy. Editors: Charlotte Walker Said and John D. Kelly, University of Chicago Press, Chicago.
Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 146 - 160, 17.10.2023

Abstract

References

 • Aktan, C.C., ve Börü, D. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. Kurumsal sosyal sorumluluk: işletmeler ve sosyal sorumluluk, Editör: Coşkun Can Aktan, (11-36).İgiad Yayınları: İstanbul.
 • Alharrasi, H.N. (2023). The impact of social media management on organizational performance and sustanibility: case of thawani technologıes llc, Oman, Editor: Hajir Nasser Alharrasi, Social MediaManagement,https://www.researchgate.net/publication/371680550_socıal_medıa_management, (Erişim Tarihi: 23.09.2023).
 • Ardianto dan Dindin M. Machfudz. (2011). Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
 • Bayraktaroğlu, G., İlter, B., ve Tanyeri, M. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluk: pazarlamada yeni bir paradigmaya doğru. Literatürk Yayıncılık.
 • Donthu, N., ve Kumar, S., Mukherjee D., Pandey N., & Lim, W.M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296.
 • Büyükyılmaz, O., ve Fidan, Y. (2015). Kurumsal sosyal sorumluluk: kavramsal bir bakış. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 364-381.
 • Carr, Caleb T., ve Hayes, Rebecca A. (2015). Social media:defining, developing, and divining, Atlantic Journal of Communication, 23, 46–65.
 • Çelik, Y., ve Ilgın, Ö. (2019). Yeni medyada kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir analiz, e- Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi, 3(2), 164-177.
 • Fatima, T., Elbanna, S. (2023). Corporate social responsibility (CSR) implementation: a review and a research agenda towards an integrative framework, Journal of Business Ethics, Cilt: 183, 105-121.
 • Gedik, Y. (2020). Kurumsal sosyal sorumluluk: tanımları, tarihi, teorileri, boyutları ve avantajları üzerine kuramsal bir çerçeve, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 265- 304.
 • Hartman, L., Rubin, R. ve Dhanda K. (2007). The communication of corporate social responsibility: united states and european union multinational corporations, Journal of Business Ethics, 74, 373–389.
 • Haryati, S. (2019). The communication process analysis of corporate social responsibility program of ancol zero waste, International Journal of Scientific and Research Publications, 9(11), 604-608.
 • Ilgın Ö.H. ve Ulupınar Ş.C. (2020). Sosyal sorumluluk alanı üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Topçu Y. G., (Ed.), İletişimde Güncel Çalışmalar, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Idowu, S.W. ve Filho, W., L. (2009). Global practices of CSR in context, Editors: Samuel Idowu and Walter Leal Filho, Global Practice of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Kasemodel, M.G.C., Makishi, F., Souza, R.C. ve Silva, V.L. (2016). Following the trail of crumbs: a bibliometric study on consumer behavior in the food science and technology field. International Journal of Food Studies, 5(1), 73-83. https://doi.org/10.7455/ijfs/5.1.2016.a7
 • Kotler, P., ve Lee, N. (2008). Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. John Wiley & Sons.
 • Martos‐Pedrero, A., Jiménez‐Castillo, D., Ferrón‐Vílchez, V., ve Cortés‐García, F. J. (2022). Corporate social responsibility and export performance under stakeholder view: the mediation of innovation and the moderation of the legal form. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30(1), 248-266.
 • Saf, H. H. (2022). Popülizm ve sosyal medyayla ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. Erciyes İletişim Dergisi, 10(1), 283-304.
 • Sert, N.Y. (2012). Türkiye’de Özel Sektörün Kurumsal Sosyal Sorumluk Anlayışına İlişkin Yarar Algısı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Duyurulmasında Web Sitelerinin Kullanılması, Online Academic Journal of Information Technology, 3(9), 31-50.
 • Sosyal Dijital 2023 Raporu (2023). https://omgiletisim.com/we-are-social-dijital-2023-global-ve- turkiye-raporu-yayinlandi/, (Erişim Tarihi: 21.09.2023).
 • Sönmez, Ö. F. (2020). Bibliometric analysis of educational research articles published in the field of social study education based on web of science database. Participatory Educational Research (PER), 7(2), 216-229.
 • Tekin, E. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sosyal medyanın rolü: gsm firmaları örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 31- 55.
 • Walker-Said, C., ve Kelly, J. D. (2015). Corporate social responsibility?: Human rights in the new global economy. Editors: Charlotte Walker Said and John D. Kelly, University of Chicago Press, Chicago.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Corporate Social Responsibility in Management
Journal Section Makaleler
Authors

Melis Yalçın 0000-0002-6546-4813

Publication Date October 17, 2023
Submission Date September 23, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Yalçın, M. (2023). KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ: WEB OF SCIENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 146-160.