Research Article
BibTex RIS Cite

ULUSLARARASI TELEVİZYON FUARLARININ PROGRAM VE DİZİ TANITIMLARINDAKİ ETKİSİ

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 114 - 133, 17.10.2023

Abstract

Uluslararası televizyon fuarları televizyon programları ve dizilerin alım-satımı öncesi tanıtımının yapıldığı, medya sektöründen profesyonellerin buluştuğu organizasyonlardır. Program ve dizi sözleşmelerinin alıcılar ve televizyon kuruluşlarındaki alım-satım yetkilileri ya da distribütörlerle yapılmasına rağmen uluslararası televizyon fuarlarına yüzlerce şirket katılmakta, stant açmakta, etkinler, davetler düzenlemektedir. Çalışmanın amacı televizyon programları ve dizilerin satış öncesi sergilendiği, alıcılara örnek gösterimlerinin yapıldığı televizyon fuarlarının yapımların tanıtımındaki etkisini araştırmak ayrıca ülke tanıtımına katkısını ortaya koymaktır. Bu amaçla uluslararası televizyon fuarlarına katılmış, medya sektöründen 6 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Veriler betimleme analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre uluslararası televizyon fuarlarının program dizi tanıtımlarında ve sonraki alım-satım işlemlerinin yürütüldüğü ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli etkisi vardır, ayrıca buralarda temsil edilmek ülke imajına da katkı sağlamaktadır.

References

 • Akdemir, A.B. ve Kılıç, A. (2021). Nitel makalelerin yöntem analizi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 486-502. DOI: 10.21666/muefd.834707.
 • Aytaç, A. İ. ve Üner, M. M. (2021). Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşmasında distribütörlerin fuar süreci: Çoklu örnek olay incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2507-2522. Erişim adresi: https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1274
 • Aziz, A. (2016). İletişime giriş (Genişletilmiş 5. Basım). Hiperlink: İstanbul
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2) , 368-388 . DOI: 10.31592/aeusbed.598299
 • Baş, A. (2014). Uluslararası fuarların katılımcı işletmelere etkileri: marmomacc taş tasarımı ve teknolojisi fuarı katılımcı işletmeleri üzerine bir araştırma. Anadolu University (Turkey) ProQuest Dissertations Publishing, 28636103.
 • Bayraktutan, Y. (2003). Bilgi ve uluslararası ticaret teorileri. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 177. Bielby, D.D. ve Harrington, C. L. (2008). Global TV: Exporting television and culture in the world market. NYU Press.
 • Business Diplomacy (t.y.) Türk dizi ihracatı, liderliğe oynuyor. Erişim Adresi (4 Ağustos 2023): https://businessdiplomacy.net/tr/tu%CC%88rk-dizi-i%CC%87hracati-liderlig%CC%86e-oynuyor/
 • Chan, M. H.T. (2018). The belt and road initiative–the new silk road: a research agenda. Journal of Contemporary East Asia Studies, 7(2), 104-123. DOI: 10.1080/24761028.2019.1580407
 • Choi, J. (2021) 10. Global TV markets and digital distribution. Digital Media Distribution: Portals, Platforms, Pipelines, edited by Paul McDonald, Courtney Brannon Donoghue and Timothy Havens, New York, USA: New York University Press, pp. 202-221. https://doi.org/10.18574/nyu/9781479806812.003.0015
 • Çalışkan, V. (2008). Geleneksel periyodik ticaret mekanları olarak panayırlar: Çanakkale örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 217-245. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30229/326423 DHA (2022) Türk dizi ve filmleri Cannes’da beğeniye sunuldu, Erişim Adresi (3 Ağustos, 2023): https://www.dha.com.tr/kultur-sanat/turk-dizi-ve-filmleri-cannesda-begeniye-sunuldu-2147302
 • Durhan, Ö.S. (2002). Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası dünya fuarlarına katılımı (1930-2000). Yüksek lisans tezi, Yıldız teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Ensitüsü) Emre, Y. (2015). Anthony Giddens ve uluslararası ilişkiler: yapılanma, modernite ve küreselleşme. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 11(44), 5-23.
 • Erguney, Y. ve Kara Pilehvarian, N. (2015). Ottoman representation in nineteenth century universal expositions.
 • Megaron, 10(2). DOİ: 10.5505/megaron.2015.14238
 • Fikriyat (2018) Tarihin en büyük fuarında büyüleyen Türk mimarisi. https://www.fikriyat.com/tarih/2018/04/30/tarihin-en-buyuk-fuarinda-buyuleyen-tu
 • Gadımov, J. (2015). Uluslararası iletişim ve reuters haber ajansı. Zirve Üniversitesi Sanat ve İletişim Dergisi. (s. 50-60)Sayı. 1
 • Giddens, A. (2003). Sosyolojik yöntemin yeni kuralları: Yorumcu sosyolojilerin pozitif eleştirisi, (Çev. Ümit Tatlıcan-Bekir Balkız), Paradigma: İstanbul.
 • Güngör, N. (2017). İletişime giriş. (Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 4. Basım). Siyasal: Ankara
 • Gürtunca, E.Ş. (2020). Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD’de bıraktığı iz: 1939 New York dünya fuarı ve Türk stantları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 113-138.
 • Havens, J.T. (2003) On exhibiting global television: the business and cultural functions of global Television fairs, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 47: 1, 18-35, DOI: 10.1207/s15506878jobem4701_2
 • Haylamaz, G. ve Önlü, N. (2019). Pazar, panayır ve fuar oluşumlarından günümüz kumaş fuarlarına: modayı yönlendiren faktörler, TJFDM. 1 (1): 35-46
 • Ju, H. (2019). Transnational Korean television: cultural storytelling and digital audiences. Lexington Books.
 • Keyman, E.F. (2006). Küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve hegemonya. Uluslararası İlişkiler Dergisi, Special Issue: Globalization, 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uidergisi/issue/39250/462216
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4 (3), 21-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19013/200754
 • Mattelart, A ve Mattelart M. (1998). İletişim kuramları tarihi. (Çev. Merih Zıllıoğlu). İletişim: İstanbul
 • Rumelili, B. (2014). İnşacılık/konstrüktivizm. Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler. (Ed. Evren Balta). İletişim Yayınları: İstanbul. 151-173.
 • Seringhaus, F.R. ve Rosson, P.J. (1994). International trade fairs and foreign market involvement: Review and research directions. International Business Review, 3(3), 311-329.
 • Skov, L. (2006). The role of trade fairs in the global fashion business. Current Sociology, 54(5), 764-783. Sözbilir, M. (2009). Nitel veri analizi. Retrived from http://fenitay. files. wordpress.com/2009/02/1112-nitel-arac59ftc4b1rmada-veri analizi. pdf
 • Tandoğan, M. (2015). Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı bağlamında Afrika Birliği (The African Union within the Social Constructivist Framework). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Sayı: 4, 634-650.
 • Tekin, H.H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/521/4777
 • Tomlinson, J. (1999). Kültürel emperyalizm. Ayrıntı: İstanbul
 • Ülgen, P. (2012). Geç ortaçağ Avrupası’nda pazar ve panayır ilişkisinin ticaret hayatındaki rolü ve Türk-islam dünyasındakilerle karşılaştırılması. Journal of International Social Research, 5(21).
 • Ünalan, Ö. ve Ünalan, İ. (2022). Türk kültüründeki yapraklı panayırları ile Arap kültüründeki ‘Ukâz Panayırlarının benzerlikleri. İçtimaiyat, 6 (2) , 590-601. DOI: 10.33709/ictimaiyat.1144557.
 • Yüksel, E. ve Sarıdoğan, E. (2011). Uluslararası ticaret teorileri ve PauL R. Krugman’ın katkıları. Öneri Dergisi, 9 (35), 199-206. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17898/187791?publisher=e-dergi-marmara.

THE EFFECT OF INTERNATIONAL TELEVISION FAIRS ON THE RECOGNITION OF PROGRAMS AND SERIES

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 114 - 133, 17.10.2023

Abstract

International television fairs are events where the pre-sales promotion of television programs and series takes place, and professionals from the media industry come together. Although program and series contracts are made between buyers and television networks or distributors, hundreds of companies participate in international television fairs, setting up booths and organizing events and receptions. The aim of this study is to investigate the impact of television fairs, where television programs and series are showcased prior to sales and sample presentations are made to buyers, on the promotion of productions. Furthermore, the study seeks to demonstrate their contribution to country promotion. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 6 individuals from the media sector who attended international television fairs. The data were analyzed using descriptive analysis technique. The findings suggest that international television fairs have a significant influence on the promotion of program and series introductions, the enhancement of bilateral relationships for subsequent acquisition and sales processes, and additionally contribute to the country's image.

References

 • Akdemir, A.B. ve Kılıç, A. (2021). Nitel makalelerin yöntem analizi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 486-502. DOI: 10.21666/muefd.834707.
 • Aytaç, A. İ. ve Üner, M. M. (2021). Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşmasında distribütörlerin fuar süreci: Çoklu örnek olay incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2507-2522. Erişim adresi: https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1274
 • Aziz, A. (2016). İletişime giriş (Genişletilmiş 5. Basım). Hiperlink: İstanbul
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2) , 368-388 . DOI: 10.31592/aeusbed.598299
 • Baş, A. (2014). Uluslararası fuarların katılımcı işletmelere etkileri: marmomacc taş tasarımı ve teknolojisi fuarı katılımcı işletmeleri üzerine bir araştırma. Anadolu University (Turkey) ProQuest Dissertations Publishing, 28636103.
 • Bayraktutan, Y. (2003). Bilgi ve uluslararası ticaret teorileri. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 177. Bielby, D.D. ve Harrington, C. L. (2008). Global TV: Exporting television and culture in the world market. NYU Press.
 • Business Diplomacy (t.y.) Türk dizi ihracatı, liderliğe oynuyor. Erişim Adresi (4 Ağustos 2023): https://businessdiplomacy.net/tr/tu%CC%88rk-dizi-i%CC%87hracati-liderlig%CC%86e-oynuyor/
 • Chan, M. H.T. (2018). The belt and road initiative–the new silk road: a research agenda. Journal of Contemporary East Asia Studies, 7(2), 104-123. DOI: 10.1080/24761028.2019.1580407
 • Choi, J. (2021) 10. Global TV markets and digital distribution. Digital Media Distribution: Portals, Platforms, Pipelines, edited by Paul McDonald, Courtney Brannon Donoghue and Timothy Havens, New York, USA: New York University Press, pp. 202-221. https://doi.org/10.18574/nyu/9781479806812.003.0015
 • Çalışkan, V. (2008). Geleneksel periyodik ticaret mekanları olarak panayırlar: Çanakkale örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 217-245. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30229/326423 DHA (2022) Türk dizi ve filmleri Cannes’da beğeniye sunuldu, Erişim Adresi (3 Ağustos, 2023): https://www.dha.com.tr/kultur-sanat/turk-dizi-ve-filmleri-cannesda-begeniye-sunuldu-2147302
 • Durhan, Ö.S. (2002). Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası dünya fuarlarına katılımı (1930-2000). Yüksek lisans tezi, Yıldız teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Ensitüsü) Emre, Y. (2015). Anthony Giddens ve uluslararası ilişkiler: yapılanma, modernite ve küreselleşme. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 11(44), 5-23.
 • Erguney, Y. ve Kara Pilehvarian, N. (2015). Ottoman representation in nineteenth century universal expositions.
 • Megaron, 10(2). DOİ: 10.5505/megaron.2015.14238
 • Fikriyat (2018) Tarihin en büyük fuarında büyüleyen Türk mimarisi. https://www.fikriyat.com/tarih/2018/04/30/tarihin-en-buyuk-fuarinda-buyuleyen-tu
 • Gadımov, J. (2015). Uluslararası iletişim ve reuters haber ajansı. Zirve Üniversitesi Sanat ve İletişim Dergisi. (s. 50-60)Sayı. 1
 • Giddens, A. (2003). Sosyolojik yöntemin yeni kuralları: Yorumcu sosyolojilerin pozitif eleştirisi, (Çev. Ümit Tatlıcan-Bekir Balkız), Paradigma: İstanbul.
 • Güngör, N. (2017). İletişime giriş. (Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 4. Basım). Siyasal: Ankara
 • Gürtunca, E.Ş. (2020). Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD’de bıraktığı iz: 1939 New York dünya fuarı ve Türk stantları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 113-138.
 • Havens, J.T. (2003) On exhibiting global television: the business and cultural functions of global Television fairs, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 47: 1, 18-35, DOI: 10.1207/s15506878jobem4701_2
 • Haylamaz, G. ve Önlü, N. (2019). Pazar, panayır ve fuar oluşumlarından günümüz kumaş fuarlarına: modayı yönlendiren faktörler, TJFDM. 1 (1): 35-46
 • Ju, H. (2019). Transnational Korean television: cultural storytelling and digital audiences. Lexington Books.
 • Keyman, E.F. (2006). Küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve hegemonya. Uluslararası İlişkiler Dergisi, Special Issue: Globalization, 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uidergisi/issue/39250/462216
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4 (3), 21-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19013/200754
 • Mattelart, A ve Mattelart M. (1998). İletişim kuramları tarihi. (Çev. Merih Zıllıoğlu). İletişim: İstanbul
 • Rumelili, B. (2014). İnşacılık/konstrüktivizm. Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler. (Ed. Evren Balta). İletişim Yayınları: İstanbul. 151-173.
 • Seringhaus, F.R. ve Rosson, P.J. (1994). International trade fairs and foreign market involvement: Review and research directions. International Business Review, 3(3), 311-329.
 • Skov, L. (2006). The role of trade fairs in the global fashion business. Current Sociology, 54(5), 764-783. Sözbilir, M. (2009). Nitel veri analizi. Retrived from http://fenitay. files. wordpress.com/2009/02/1112-nitel-arac59ftc4b1rmada-veri analizi. pdf
 • Tandoğan, M. (2015). Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı bağlamında Afrika Birliği (The African Union within the Social Constructivist Framework). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Sayı: 4, 634-650.
 • Tekin, H.H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/521/4777
 • Tomlinson, J. (1999). Kültürel emperyalizm. Ayrıntı: İstanbul
 • Ülgen, P. (2012). Geç ortaçağ Avrupası’nda pazar ve panayır ilişkisinin ticaret hayatındaki rolü ve Türk-islam dünyasındakilerle karşılaştırılması. Journal of International Social Research, 5(21).
 • Ünalan, Ö. ve Ünalan, İ. (2022). Türk kültüründeki yapraklı panayırları ile Arap kültüründeki ‘Ukâz Panayırlarının benzerlikleri. İçtimaiyat, 6 (2) , 590-601. DOI: 10.33709/ictimaiyat.1144557.
 • Yüksel, E. ve Sarıdoğan, E. (2011). Uluslararası ticaret teorileri ve PauL R. Krugman’ın katkıları. Öneri Dergisi, 9 (35), 199-206. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17898/187791?publisher=e-dergi-marmara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communications and Media Policy
Journal Section Makaleler
Authors

Nimet ERSİN 0000-0001-5878-5566

Publication Date October 17, 2023
Submission Date August 11, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA ERSİN, N. (2023). ULUSLARARASI TELEVİZYON FUARLARININ PROGRAM VE DİZİ TANITIMLARINDAKİ ETKİSİ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 114-133.