Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 115 - 128 2019-10-26

AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ

Cahit ÖZTÜRK [1] , Mazlum ÇELİK [2]


Bu araştırmada akademisyenlerin iş- aile yaşam çatışma düzeylerinin akademik performansa etkisinin ne düzeyde olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Adıyaman Üniversitesi akademik personeli ele alınmıştır. Araştırmada akademisyenlere anket uygulanmıştır. Çalışmada katılımcılardan “iş-aile yaşam çatışması ölçeği ile akademik performans kriterlerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin yaşı ile akademik performansları arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu ilişkide iş-aile yaşam çatışmasının aracılık rolünün etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma evreni, Adıyaman Üniversitesinde akademik personel olarak çalışanlar oluşturup bu evrenden ulaşılan 280 kişi ile basit tesadüfi örneklem yöntemiyle araştırma örneklemi oluşturulmuştur. Çalışmada belirlenen değişkenler arasında etkilerin ortaya çıkmaması sonucunda aracılık rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İş – aile yaşam çatışması, Akademik performans
  • Adekunle, A. Kenku- Ishola, A .- Folashade T. A. (2018)Work-family Conflict and Demographic Variables as Co-Variants of Life Satisfaction among Nurses from Selected Healthcare Facilities in the Ibadan Metropolis. International Journal of Caring Sciences January-April Volume 11 Issue 1 Page 523)Akstyle, Ağustos 2006, ss.10–13.Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeİiği, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine göre, 14/5/2018 Allen, T. D., D.E.L. HERST, C.S. BRUCK ve M. SUTTON (2000), “Consequences Associated with Work-to Family Conflict: A Review and Agenda for Future Research”, Journal of Occupational Health Psychology, 4, ss.278-308.Altuğ ÇAĞATAY 2012 iş – aile çatışmasının çalışanların iş performanslarına etkisinin belirlenmesi: ankara’daki özel eğitim kurumlarında bir uygulama Yüksek Lisans Tezi, ss.;133)Aminah, A. (2007). Work-family conflict, life-cycle stage, social support, and coping strategies among women employees. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 3(1), 70-79.Anastasasiu, I. (2012). The social functions of the family. Eurementor Journal, 3 (2): 135-141.Armstrong, D. B., Fogarty, G. J., ve Dingsdag, D. (2007). Scales measuring characteristics of small business information systems. In W-G. Tan (Ed.), Proceedings of Research, Relevance and Rigour: Coming of age: 18th Australasian Conference on Information Systems (pp. 163-171). Toowoomba, Australia: University of Southern Queensland.Aryee, S. (1992). Antecedents and outcomes of work-family conflict among married professional women: Evidence from Singapore. Human Relations, 45: 813-837.Babin, B.J. ve Boles, J.S. (1998). Employee Behavior in A Service Environment: A Model and Test of Potential Differences Between Men and Women, Journal of Marketing, 62 (2), 77-91.Byron, K. (2005) “A Meta-Analytic Review of Work-Family Conflict and Its Antecedents”, Journal of Vocational Behavior, 67, 169-198.Çarıkçı, İ. H., Oksay A., Çiftçi M., Derya S.,(2007), "Türk Yöneticilerinde İş-Aile Çatışması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s: 1-13.Çelik, M ve Çıra, A. (2013). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün Aracılık Rolü. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 13 • Sayı: 1 • Ocak 2013 ss. 11-20.Çelik, M ve Turunç, Ö. (2009). aile-iş çatışması, iş stresi ve örgütsel sadakatin iş performansına etkisi: savunma sektöründe ampirik bir çalışma Dergi Park.2009 ss.217-245.Cinamon, R.G., Rich, Y. (2005). Work-family conflict among female teachers. Teaching and Teacher Education, 21: 365-378.Coşkuner, S. (2013). Akademisyenlerin iş ve aile karakteristiklerinin evlilik, aile ve yaşam tatmini ile ilişkisi: iş ve aile çatışmasının aracı rolü. (Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.Dubrin, A. J. (1997). Fundamentals of Organizational Behavior, Cincinnati, Ohio:South-Western College Publishing, ss.8.Duxbury, L, C. Higgins ve C. Lee (1994), “Work-Family Conflict: A Comparison by Gender, Family Type, and Perceived Control”, Journal of Family Issues, 15, 449-466EFEOĞLU, İ. E. (2006), " İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma" (Doktora Tezi) ÇukurovaÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.Ergun, G. (2008). Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, ss. 53.Frone, M. R., RUSSELL M. ve Cooper M.L. (1992), “Prevalence of Work- Family Conflict: Are Work and Family Boundaries Asymmetrically Permeable?”, Journal of Organizational Behavior, 13, 723-729.Frone, M.R., Russell, M., Cooper, M.L. (1992). Antecedents and outcomes of work family conflict: Testing a model of the work family ınterface. Journal of Applied Psychology, 77 (1): 65-78.Frone, M.R., Yardley, J.K., Markel, K.S. (1997). Developing and testing an integrative model of the work-family interface. Journal of Vocational Behavior, 50: 145-167.Giray, M.D. , Ergin, C. , (2006), "Çift Kariyerli Ailelerde Bireylerin Yaşadıkları İş- Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Kendini Kurgulama Davranışı ve Yaşama Olayları ile İlişkisi",Türk Psikoloji Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 57, s. 83-101..Greenhaus, J.H., Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10 (1): 76-88.Greenhaus, J., A. Bedeian ve K. MossholdeR, K.. (1987), “Work Experiences, Job Performance, and Feelings of Personal and Family Well-Being”, Journal of Vocational Behavior, 31, 200-215.Greenhaus, J. H., Collins, K. M. ve SHAW, J. D. (2003). The Relation Between Work-Family Balance and Quality of Life. Journal of Vocational Behavior, ss. 63.Gutek, B. A., Searle, S. and Klepa, L. (1991). Rational Versus Gender Role Explanations for Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 76(4), 560-568.Gürbüz, S ve Yüksel, M. (2008). Çalışma ortamında duygusal zeka: iş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2) 2008, 174-190Hermanowicz . J . ( 2003 ). Scientists and satisfaction. Social Studies of Science, 33: 45–73.Higgins, C. A., ve L.E. Duxbury (1992), “Work-Family Conflict: A Comparison of Dual-Career and Traditional-Career Men”, Journal of Organizational Behavior, 13, 389-411.Kahn, R. L., Wolfe, D.M. Quinn, R., J.D. Snoek ve. Rosenthal, R.A. (1964), Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity,Wiley, New YorkKarapınar, P. B, İlsev, A. ve Ergeneli, A. (2006) İş-aile ve aile-iş çatışmasına etki eden demografik değişkenler ve bu çalışmalar arasındaki ilişki. H.Ü. iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, 2006, s. 85-108Karatepe, O.M., Kılıç, H. (2007). “Relationships of Supervisor Support and Conflicts in the Work–Family Interface with the Selected Job Outcomes of Frontline Employees.”, Tourism Management, 28: (1), 238–252.Kuzulu, E , Kurtuldu, S., Vural Ö. G. (2013). iş yaşam dengesi ile yaşam doyumu ilişkisi üzerine bir araştirma. sakarya iktisat dergisi, 2 (1), 88-127. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sid/issue/30091/324706Lo, S. (2003). Perceptions of work-family conflict among married female professionals in Hong Kong. Personnel Review, 32 (3): 376-390.Lu, L., Gilmour, R., Kao, S. F., ve Huang, M. T (2006). A cross-cultural study of work/family demands, work/family conflict and wellbeing: The Taiwanese vs. British. Career Development International, 11(1), 9-27.Ozankaya, Ö. (1982). Toplum bilimine giriş. Ankara: Sevinç Matbaası. Uslu, S. (1994). Değişim sürecinde aile. Aile kurultayı toplumsal katılım ve demokratik değerler. 16-18 Kasım 1994. Birinci Kitap. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayın No: 83, Ankara.Özülü, H. (2012), " iş-aile, aile-iş çatışması yönetimi üzerine meb’e bağlı okullarda öğretmenlere ilişkin bir araştırma " (Y.Lisans Tezi) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Manisa Özkan Ç , Esitti, B , Köleoğlu, N, (2015) Work-Family conflict in hospitality industry employees: an application in izmir DergiPark Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 75 – 88Parasuraman, S., Simmers, C.A. (2001). Type of employment, work-family conflict and well-being: A comparative study. Journal of Organizational Behavior, 22: 551-568.Rittippant, N., Tongkong, J., Thamma, S., Mingariyamark, S. (2001). Work-family Conflict: An Investigation of Healthcare Professionals in Thailand, International Conference on Management and Service Science IPEDR Vol.8 IACSIT Press, Singapore ss. 67Şendur, F. E. (2006). Örgütsel Çatışma ve Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, ss. 16-57.Jacobs, J., Winslow, S. (2004). Overworked faculty: Job stresses and family demands. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 596: 104–129.Tekingündüz, S. Top, M ve Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrilma niyeti arasindaki ilişkilerin incelenmesi: hastane örneği. Dergi Park (2015). ss.39-64.Toraman, Ö,. (2009), “İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli.Ünal, V. (2013). Geleneksel geniş aileden çekirdek aileye geçiş sürecinde boşanma sorunu ve din. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (26): 588-602.Voydanoff, P. (2005). Toward A Conceptualization of Perceived Work-Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach. Journal of Marriage and Family, 67(4), 822-836 Walking the line: Balancing work and family ( 2007 ). Nature Cell Biology Editorial, 9 ( 10 ): 1101.Yelboğa, A.(2006). Kişilik özellikleri ve iş performansi arasindaki ilişkinin incelenmesi. İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2006 Cilt:8 Sayı:2 , Haziran.
  • Zedeck, S. ve Mosier, K. L. (1990), “Work in The Family and Employing (1964), Organization”, American Psychologist, 45, 240-251
  • http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm(calculation for the sobel test)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cahit ÖZTÜRK
Country: Turkey


Author: Mazlum ÇELİK
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 15, 2019
Publication Date : October 26, 2019

Bibtex @research article { tursbad592039, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {115 - 128}, doi = {}, title = {AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Cahit and Çeli̇k, Mazlum} }
APA Öztürk, C , Çeli̇k, M . (2019). AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 115-128 . Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/en/pub/issue/49773/592039
MLA Öztürk, C , Çeli̇k, M . "AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ" . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 115-128 <http://tursbad.hku.edu.tr/en/pub/issue/49773/592039>
Chicago Öztürk, C , Çeli̇k, M . "AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ AU - Cahit Öztürk , Mazlum Çeli̇k Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 4 IS - 2 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ %A Cahit Öztürk , Mazlum Çeli̇k %T AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ %D 2019 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Cahit , Çeli̇k, Mazlum . "AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (October 2019): 115-128 .
AMA Öztürk C , Çeli̇k M . AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ. JOTSSR. 2019; 4(2): 115-128.
Vancouver Öztürk C , Çeli̇k M . AKADEMİSYENLERİN YAŞLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 115-128.