Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 72 - 85, 29.04.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, tüketici deneyimlerinin tekrar ziyaret etme niyetleri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Bingöl’de yer alan kafeleri ziyaret eden müşteriler oluşturmaktadır. Ancak alan yazında Bingöl’de yer alan kafelere gelen ziyaretçi sayısına yönelik bir veri bulunamamıştır. Bu bağlamda kolayda örneklem yöntemiyle 298 kişiye ulaşılmış olup, konuya ilişkin kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiş ve faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularında, araştırma amacına uygun olarak oluşturulan hipotezlerin test edilmiştir. Hipotezler korelasyon ve regresyon testleri ile incelenmiş olup, elde edilen bulgular bu kapsamda yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre duyusal, duygusal, davranışsal ve ilişkisel alt boyutlarının tekrar ziyaret etmeye etkisi olduğu görülmektedir. Bu kapsamda duyusal, duygusal, davranışsal ve ilişkisel alt boyutları (p<0,05) ile tekrar ziyaret etme arasındaki ilişki yapılan istatistiksel araştırmalar sonucunda anlamlı bulunmuştur. Tekrar ziyaret etme niyeti ile duyusal, duygusal, davranışsal ve ilişkisel alt boyutları arasında pozitif yönlü (R:,627) bir ilişki görülmektedir.

Kaynakça

  • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411. Arıkan, Işıl Saltık; (2011), Turizm Sektöründe Deneyimsel Pazarlama Ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler, Yüksek Lisans Tezi, Muğla. Berry, L. L., Carbone, L. P., & Haeckel, S. H. (2002). Managing the total customer experience. MIT Sloan Management Review, 43(3), 85–89. Chen, Y.-Y. (2012). Why do consumers go internet shopping again? Understanding the antecedents of repurchase intention. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 22(1), 38e63. Chiu, C. M., Hsu, M. H., Lai, H., & Chang, C. M. (2012). Re-examining the influence of trust on online repeat purchase intention: the moderating role of habit and its antecedents. Decision Support Systems, 54(4), 835e845. Çeltek, E. (2010). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Deligöz, K., & Ünal, S. (2017). Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası Ve Starbucks Örneği). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(1). Genç, Burcu (2009). Deneyimsel Pazarlamanın Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi. Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience:: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410. Günay, N. G. (2008). Deneyimsel pazarlama: Süpermarketler nasıl deneyim yaratabilirler. Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı Bildiri Kitapçığı, 181-192. Güney, Hatice, Karakadılar, İbrahim (2015) Starbucks firmasının deneyimsel pazarlama uygulamalarının incelenmesi, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26, 131-155. Güzel, Özlem, F. ve Papatya, Nurhan; (2012), ” Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Bir Analiz”, İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt:4, sayı:4, ss.109-125. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ. Hellier, P., Geursen, G., Carr, R., and Rickard, J. (2013), Customer repurchase intention: a general structural equation model. European Journal of Marketing, 37, 11/12, 1762–1800. Holbrook, M. B. (2000). The millennial consumer in the texts of our times: Experience and entertainment. Journal of Macromarketing, 20(2), 178–192. Hsu, M.-H., Chang, C.-M., Chu, K.-K., & Lee, Y.-J. (2014). Determinants of repurchase intention in online group-buying: the perspectives of DeLone & McLean IS success model and trust. Computers in Human Behavior, 36(1), 234e245. Kabadayı, Ebru ve Alan, Alev (2014), Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 2013-2017. Kim, C., Galliers, R. D., Shin, N., Ryoo, J. H., & Kim, J. (2012). Factors influencing internet shopping value and customer repurchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 11(4), 374e387. Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S. H., & Cha, J. (2007). Identifying the dimensions of the experience construct. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 15(3), 31-47. Konuk, Gizem (2014), Deneyimsel Pazarlama, Detay Yayıncılık, Ankara. Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. (2006). Lasting customer loyalty: a total customer experience approach. Journal of consumer marketing, 23(7), 397-405. Maslow, A. H. (1964). Religions, values, and peak-experiences (Vol. 35). Columbus: Ohio State University Press. Myers, W. H. (2000). A structural equation model of family factors associated with adolescent depression. Nadiri, H., & Gunay, G. N. (2013). An empirical study to diagnose the outcomes of customers’ experiences in trendy coffee shops. Journal of Business Economics and Management, 14(1), 22-53. Nagasawa, S. (2008). Customer Experience Management Influencing on Human Kansei to Management of Technology. The TQM Journal, 20(4), 312-323. Özer, L., Kement, Ü., & Gültekin, B. (2015). Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4). Parasuraman, A.; Grewal, D. (2000). The impact of technology on the quality-value-loyalty chain: a research agenda, Journal of the Academy of Marketing Science 28(1): 168–174. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard business review, 76, 97-105. Richins, Marsha L. (1997), Measuring Emotions in Consumption Experience, Journal of Consumer Research, 24, ss. 134. Rust, R.T., Zahorik, A.J., (1993). Customer satisfaction, customer retention, and market share. J. Retail. 69 (2), 193–215. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15(1-3), 53-67. Schmitt, B. H. (2000). Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act, relate. Simon and Schuster. Shao, A. T. (2002). Marketing research. An Aid to Decision Making. Cincinnati. Shaw, C., Ivens, J., (2002). Building Great Customer Experiences. Palgrave MacMilanede, New York. Shiau, W.-L., & Luo, M. M. (2012). Factors affecting online group buying intention and satisfaction: a social exchange theory perspective. Computers in Human Behavior, 28(6), 2431-2444. Shin, J. I., Chung, K. H., Oh, J. S., & Lee, C. W. (2013). The effect of site quality on repurchase intention in internet shopping through mediating variables: the case of university students in South Korea. International Journal of Information Management, 33(3), 453e463. Thorne, F. C. (1963). The clinical use of peak and nadir experience reports. Journal of Clinical Psychology, 19(2), 248-250. Venetis, K. A.; Ghauri, P. N. (2004). Service quality and customer retention: building long-term relationships, European Journal of Marketing 38(11): 1577–1598. Walls, A. R., Okumus, F., Wang, Y. R., & Kwun, D. J. W. (2011). An epistemological view of consumer experiences. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 10-21. Yazıcı, Tuğba; (2013), Proposing a Model to Exami The Effect The of Experiential Marketing and Perceived Values On Satisfaction and Behavioral Intentions of Turkish Dragon Fest Participants, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Zhang, Y., Fang, Y., Wei, K. K., Ramsey, E., McCole, P., & Chen, H. (2011). Repurchase intention in B2C e-commerceda relationship quality perspective. Information & Management, 48(6), 192e200.

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 72 - 85, 29.04.2018

Öz

Kaynakça

  • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411. Arıkan, Işıl Saltık; (2011), Turizm Sektöründe Deneyimsel Pazarlama Ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler, Yüksek Lisans Tezi, Muğla. Berry, L. L., Carbone, L. P., & Haeckel, S. H. (2002). Managing the total customer experience. MIT Sloan Management Review, 43(3), 85–89. Chen, Y.-Y. (2012). Why do consumers go internet shopping again? Understanding the antecedents of repurchase intention. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 22(1), 38e63. Chiu, C. M., Hsu, M. H., Lai, H., & Chang, C. M. (2012). Re-examining the influence of trust on online repeat purchase intention: the moderating role of habit and its antecedents. Decision Support Systems, 54(4), 835e845. Çeltek, E. (2010). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Deligöz, K., & Ünal, S. (2017). Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası Ve Starbucks Örneği). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(1). Genç, Burcu (2009). Deneyimsel Pazarlamanın Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi. Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience:: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410. Günay, N. G. (2008). Deneyimsel pazarlama: Süpermarketler nasıl deneyim yaratabilirler. Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı Bildiri Kitapçığı, 181-192. Güney, Hatice, Karakadılar, İbrahim (2015) Starbucks firmasının deneyimsel pazarlama uygulamalarının incelenmesi, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26, 131-155. Güzel, Özlem, F. ve Papatya, Nurhan; (2012), ” Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Bir Analiz”, İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt:4, sayı:4, ss.109-125. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ. Hellier, P., Geursen, G., Carr, R., and Rickard, J. (2013), Customer repurchase intention: a general structural equation model. European Journal of Marketing, 37, 11/12, 1762–1800. Holbrook, M. B. (2000). The millennial consumer in the texts of our times: Experience and entertainment. Journal of Macromarketing, 20(2), 178–192. Hsu, M.-H., Chang, C.-M., Chu, K.-K., & Lee, Y.-J. (2014). Determinants of repurchase intention in online group-buying: the perspectives of DeLone & McLean IS success model and trust. Computers in Human Behavior, 36(1), 234e245. Kabadayı, Ebru ve Alan, Alev (2014), Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 2013-2017. Kim, C., Galliers, R. D., Shin, N., Ryoo, J. H., & Kim, J. (2012). Factors influencing internet shopping value and customer repurchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 11(4), 374e387. Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S. H., & Cha, J. (2007). Identifying the dimensions of the experience construct. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 15(3), 31-47. Konuk, Gizem (2014), Deneyimsel Pazarlama, Detay Yayıncılık, Ankara. Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. (2006). Lasting customer loyalty: a total customer experience approach. Journal of consumer marketing, 23(7), 397-405. Maslow, A. H. (1964). Religions, values, and peak-experiences (Vol. 35). Columbus: Ohio State University Press. Myers, W. H. (2000). A structural equation model of family factors associated with adolescent depression. Nadiri, H., & Gunay, G. N. (2013). An empirical study to diagnose the outcomes of customers’ experiences in trendy coffee shops. Journal of Business Economics and Management, 14(1), 22-53. Nagasawa, S. (2008). Customer Experience Management Influencing on Human Kansei to Management of Technology. The TQM Journal, 20(4), 312-323. Özer, L., Kement, Ü., & Gültekin, B. (2015). Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4). Parasuraman, A.; Grewal, D. (2000). The impact of technology on the quality-value-loyalty chain: a research agenda, Journal of the Academy of Marketing Science 28(1): 168–174. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard business review, 76, 97-105. Richins, Marsha L. (1997), Measuring Emotions in Consumption Experience, Journal of Consumer Research, 24, ss. 134. Rust, R.T., Zahorik, A.J., (1993). Customer satisfaction, customer retention, and market share. J. Retail. 69 (2), 193–215. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15(1-3), 53-67. Schmitt, B. H. (2000). Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act, relate. Simon and Schuster. Shao, A. T. (2002). Marketing research. An Aid to Decision Making. Cincinnati. Shaw, C., Ivens, J., (2002). Building Great Customer Experiences. Palgrave MacMilanede, New York. Shiau, W.-L., & Luo, M. M. (2012). Factors affecting online group buying intention and satisfaction: a social exchange theory perspective. Computers in Human Behavior, 28(6), 2431-2444. Shin, J. I., Chung, K. H., Oh, J. S., & Lee, C. W. (2013). The effect of site quality on repurchase intention in internet shopping through mediating variables: the case of university students in South Korea. International Journal of Information Management, 33(3), 453e463. Thorne, F. C. (1963). The clinical use of peak and nadir experience reports. Journal of Clinical Psychology, 19(2), 248-250. Venetis, K. A.; Ghauri, P. N. (2004). Service quality and customer retention: building long-term relationships, European Journal of Marketing 38(11): 1577–1598. Walls, A. R., Okumus, F., Wang, Y. R., & Kwun, D. J. W. (2011). An epistemological view of consumer experiences. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 10-21. Yazıcı, Tuğba; (2013), Proposing a Model to Exami The Effect The of Experiential Marketing and Perceived Values On Satisfaction and Behavioral Intentions of Turkish Dragon Fest Participants, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Zhang, Y., Fang, Y., Wei, K. K., Ramsey, E., McCole, P., & Chen, H. (2011). Repurchase intention in B2C e-commerceda relationship quality perspective. Information & Management, 48(6), 192e200.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan Çavuşoğlu Bu kişi benim
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Fatma gül Bilginer
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2407-5598
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 5 Eylül 2017
Kabul Tarihi 24 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tursbad336845, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {72 - 85}, title = {TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çavuşoğlu, Sinan and Bilginer, Fatma gül} }
APA Çavuşoğlu, S. & Bilginer, F. G. (2018). TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 72-85 . Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/tr/pub/issue/36831/336845
MLA Çavuşoğlu, S. , Bilginer, F. G. "TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ" . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 72-85 <http://tursbad.hku.edu.tr/tr/pub/issue/36831/336845>
Chicago Çavuşoğlu, S. , Bilginer, F. G. "TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 72-85
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ AU - Sinan Çavuşoğlu , Fatma gül Bilginer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 85 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ %A Sinan Çavuşoğlu , Fatma gül Bilginer %T TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Çavuşoğlu, Sinan , Bilginer, Fatma gül . "TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Nisan 2018): 72-85 .
AMA Çavuşoğlu S. , Bilginer F. G. TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ. JOTSSR. 2018; 3(1): 72-85.
Vancouver Çavuşoğlu S. , Bilginer F. G. TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(1): 72-85.
IEEE S. Çavuşoğlu ve F. G. Bilginer , "TÜKETİCİ DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ", Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 72-85, Nis. 2018