Research Article
BibTex RIS Cite

ROMALI ÜÇ FILOZOFUN DEVLET DÜŞÜNCESININ KARŞILAŞTIRLMASI: POLYBİUS, CICERO VE SENECA

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 77 - 88, 17.10.2023

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Roma siyaset felsefesine yön vermiş Polybius, Cicero ve Seneca isimli üç filozofun devlete dair görüşlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu çalışmada, mevcut literatür ışığında Polybius, Cicero ve Seneca’nın devlet ile ilgili düşünceleri üzerinde durularak akademik yazına yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Üç filozofun devlet anlayışını karşılaştırmalı olarak veren bir çalışmanın olmayışı bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Bu anlamda, çalışmanın verileri bu konuda yazılmış eserlerden toplanarak karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmuştur. Ulaşılan temel bulgu, “devletin insan için olduğu” veya “devletin insanın hizmetinde olan bir araç” olduğudur. Sonuç olarak Roma filozoflarına göre bir devletin uzun süre devamını sağlamasının arkasındaki temel etkenler: o devletin bağlı olduğu yasalar, yurttaşlar arasındaki güçlü bağlar ve devleti yönetenlerin akıl ve bilgi rehberliğinde devleti yönetmeleri olmuştur.

References

 • Arsal, S.M. (1948). Umumi Hukuk Tarihi. Üçüncü Baskı, Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Avcı, M. (2018). Seneca etiğinde bilgi, erdem ve mutluluk ilişkisi. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felesefe Bölümü Dergisi, 10, 67-76.
 • Bahadır, E.M. (2021). Zenon’dan cicero’ya doğal yasa anlayışı. ASBİ Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 41-54.
 • Baker S. (2020. Eski roma: Bir imparatorluğun yükselişi ve çöküşü. (E. Duru, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Balcı, E. (2022). Türkiye'de eğitim politikaları (1923-1980). Birinci Cilt, 2. Basım, Pegem Akademi Yayınları.
 • Bouthoul, G. (2014). Politika sanatı. (S. Eyupoğlu ve V. Günyol Çev.). Çan Yayınları.
 • Can, N. (2019). Siyaset Felsefesi. Elis Yayınları.
 • Cicero, (2016). Yasalar üzerine. Hasan Ali Yücel Klasikleri Dizisi, (C. C. Çevik, Çev.). İş Bankası Yayınları.
 • Cicero, (2018). Devlet üzerine. İkinci Baskı, Hasan Ali Yücel Klasikleri Dizisi, (C. C. Çevik Çev.). İthaki Yayınları.
 • Çevik, C.C. (2018). Roma’nın cumhuriyet döneminde siyaset ve felsefe ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Çuhadar, C. (2007). Bazı filozofların düşüncesinde devlet kavramı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(2), 111-129.
 • Dinçkol, B. (2017). Atina demokrasisinden roma cumhuriyetine: Demostan populus romanusa. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23(3), 751-765.
 • Doğancı, K. (2014). Polybius’un tarih anlayışı ve tarih yazım yöntemi üzerine. International Journal of Human Sciences, 11(2), 1167-1180.
 • Ebenstein, W. (2001). Siyasi felsefenin büyük düşünürleri. (İ. Özel, Çev.). Şule Yayınları.
 • Eroğul, C. (1990). Devlet nedir?. Birinci Baskı, İmge Yayınları.
 • Erol, A. (2020). Bir deifikasyon öyküsü: modern devlet. İstanbul: Endülüs Yayınları.
 • Gewirth, A. (1969). Introduction: political philosophy. (A. Keskin, Çev.). Political Philosophy, London: The Macmillan. (Bu eser, Ahmet Kesgin tarafından “Siyaset Felsefesi” başlığı ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:1(2011) sayısında tercüme edilip yayımlanmıştır.
 • Gözlü, A. (2022). Populus romanus bağlamında aristokratik roma cumhuriyeti. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 309-323.
 • Kılıçbay, M. A. (1993). Şehirler ve kentler. Gece Yayınları.
 • Platon, (2005). Devlet. Dünya Klasikleri Felsefe, (C. Saraçoğlu ve V. Atayman Çev.). Bordo Siyah Yayınları.
 • Rodgers, N. (2007). Ancient rome. London: Hermes House.
 • Schultz, D., ve Tannenbaum, D. (2008). Siyasi düşünce tarihi: filozoflar ve fikirleri. (F. Demir, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Selen, E. (2014). Seneca’nın hercules furens adlı eseri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şenel, A. (2010). Siyasal düşünceler tarihi: Tarihöncesinde ilkçağda ortaçağda ve yeniçağda toplum ve siyasal düşünüş. İkinci Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Toku, N. (2003). John Locke ve siyaset felsefesi. Liberte Yayınları.
 • Türk, D. (2011). Helen güneşi batıyor, roma güneşi doğuyor. M. A. Ağaoğulları (Ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İletişim Yayınları.
 • Yalçın, A. (1983). İktisadi doktrinler ve distemler tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Zabunoğlu, H.G. (2016). Toplum sözleşmesi bağlamında John Locke’un devlet anlayışı. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 431-45.
Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 77 - 88, 17.10.2023

Abstract

References

 • Arsal, S.M. (1948). Umumi Hukuk Tarihi. Üçüncü Baskı, Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Avcı, M. (2018). Seneca etiğinde bilgi, erdem ve mutluluk ilişkisi. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felesefe Bölümü Dergisi, 10, 67-76.
 • Bahadır, E.M. (2021). Zenon’dan cicero’ya doğal yasa anlayışı. ASBİ Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 41-54.
 • Baker S. (2020. Eski roma: Bir imparatorluğun yükselişi ve çöküşü. (E. Duru, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Balcı, E. (2022). Türkiye'de eğitim politikaları (1923-1980). Birinci Cilt, 2. Basım, Pegem Akademi Yayınları.
 • Bouthoul, G. (2014). Politika sanatı. (S. Eyupoğlu ve V. Günyol Çev.). Çan Yayınları.
 • Can, N. (2019). Siyaset Felsefesi. Elis Yayınları.
 • Cicero, (2016). Yasalar üzerine. Hasan Ali Yücel Klasikleri Dizisi, (C. C. Çevik, Çev.). İş Bankası Yayınları.
 • Cicero, (2018). Devlet üzerine. İkinci Baskı, Hasan Ali Yücel Klasikleri Dizisi, (C. C. Çevik Çev.). İthaki Yayınları.
 • Çevik, C.C. (2018). Roma’nın cumhuriyet döneminde siyaset ve felsefe ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Çuhadar, C. (2007). Bazı filozofların düşüncesinde devlet kavramı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(2), 111-129.
 • Dinçkol, B. (2017). Atina demokrasisinden roma cumhuriyetine: Demostan populus romanusa. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23(3), 751-765.
 • Doğancı, K. (2014). Polybius’un tarih anlayışı ve tarih yazım yöntemi üzerine. International Journal of Human Sciences, 11(2), 1167-1180.
 • Ebenstein, W. (2001). Siyasi felsefenin büyük düşünürleri. (İ. Özel, Çev.). Şule Yayınları.
 • Eroğul, C. (1990). Devlet nedir?. Birinci Baskı, İmge Yayınları.
 • Erol, A. (2020). Bir deifikasyon öyküsü: modern devlet. İstanbul: Endülüs Yayınları.
 • Gewirth, A. (1969). Introduction: political philosophy. (A. Keskin, Çev.). Political Philosophy, London: The Macmillan. (Bu eser, Ahmet Kesgin tarafından “Siyaset Felsefesi” başlığı ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:1(2011) sayısında tercüme edilip yayımlanmıştır.
 • Gözlü, A. (2022). Populus romanus bağlamında aristokratik roma cumhuriyeti. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 309-323.
 • Kılıçbay, M. A. (1993). Şehirler ve kentler. Gece Yayınları.
 • Platon, (2005). Devlet. Dünya Klasikleri Felsefe, (C. Saraçoğlu ve V. Atayman Çev.). Bordo Siyah Yayınları.
 • Rodgers, N. (2007). Ancient rome. London: Hermes House.
 • Schultz, D., ve Tannenbaum, D. (2008). Siyasi düşünce tarihi: filozoflar ve fikirleri. (F. Demir, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Selen, E. (2014). Seneca’nın hercules furens adlı eseri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şenel, A. (2010). Siyasal düşünceler tarihi: Tarihöncesinde ilkçağda ortaçağda ve yeniçağda toplum ve siyasal düşünüş. İkinci Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Toku, N. (2003). John Locke ve siyaset felsefesi. Liberte Yayınları.
 • Türk, D. (2011). Helen güneşi batıyor, roma güneşi doğuyor. M. A. Ağaoğulları (Ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İletişim Yayınları.
 • Yalçın, A. (1983). İktisadi doktrinler ve distemler tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Zabunoğlu, H.G. (2016). Toplum sözleşmesi bağlamında John Locke’un devlet anlayışı. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 431-45.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Policy and Administration (Other)
Journal Section Makaleler
Authors

Engin Korkmaz 0000-0002-6219-1186

Publication Date October 17, 2023
Submission Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Korkmaz, E. (2023). ROMALI ÜÇ FILOZOFUN DEVLET DÜŞÜNCESININ KARŞILAŞTIRLMASI: POLYBİUS, CICERO VE SENECA. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 77-88.