Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

Year 2016, Volume 1, Issue 1, 54 - 71, 20.04.2016

Abstract

Önemli makro ekonomik değişkenlerden olan ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ülkenin genel ekonomik seyrinin değerlendirilmesinde esas alınacak önemli değişkenlerdir. İktisat literatüründe belirtilen değişkenler arasındaki ilişki çalışılan temel konulardan birisidir. Ekonomik büyüme, tüketim, üretim, kişi başına düşen milli gelir gibi önemli değişkenler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ekonomik büyüme oldukça büyük önem arz etmektedir. İşsizlik, ekonomik büyümeyi etkileyen, enflasyona neden olan önemli bir değişkendir. Bu değişkenlerin birbiri ile olan ilişkisinin saptanması uygulanacak ekonomi politikalarına yön vermesi açısından önemlidir.

Bu çalışmada 2003:03- 2014:04 dönemleri arasında Türkiye’de ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki ve ilişkinin yönü Granger Nedensellik Analizi, Regresyon Analizi ve ADF Birim Kök Testi kullanılarak analiz edilmiştir.  Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; enflasyon ile işsizlik arasında karşılıklı, negatif ilişki vardır. Enflasyondaki % 1’lik değişim işsizliği % 0, 001 azalttığı saptanmıştır. İşsizlik % 1 oranında değişirse enflasyon % 0,003 azalır. GSYİH’daki % 1’lik değişim işsizliği %0,003 azaltmaktadır. İşsizlik  % 1 oranında değişirse, ekonomik büyüme %0,007 azalır ve enflasyondaki % 1’lik değişim GSYİH’yı % 0,001 arttırmaktadır.


JEL Kodları: E01, E20,  E31.

References

 • Akyıldız, H., Hatırlı, S.A. ve Altuntepe, N. (2012). İktisada giriş (2. baskı). Alter Yayıncılık.
 • Alpaydın, Y., Tunalı H., (2011). 2000 sonrası türkiye iktisadının değişimi. İstanbul: İstanbul Matbaacılık.
 • Altay, B., Tuğcu, C.T. ve Topcu, M. (2011). İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisi: G8 ülkeleri örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2).
 • Aykırı M. (2008). Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama (1980-2005). Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
 • Barro R., (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 104, 407–433.
 • Berber M. ve Artan S. (2004). Türkiye’de enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi: Teori, literatür ve uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 103-117.
 • Berentson A., Menzio G. & Wright R., (2011). Inflation and unemployment in the long run. American Economic Review, 101, 371-398.
 • Chicheke A. (2009). Monetary policy, inflation, unemployment and the philips curve in south africa. Department of Economic Faculty of Management and Commerce University of Fort Hare, 74-96.
 • Çelik, İ. (2012). Vadeli işlem piyasasında fiyat keşfi: İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsasında ampirik bir uygulama. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları.
 • Çoban, Y. (2000). Türkiye ekonomisi (2. Baskı). İkinci Sayfa Yayın Dağıtım..
 • Dunn R. M. (2007). Inflation and unemployment in EMU and the united states. EU Center of Excellence, 1-6.
 • Eğilmez, M. (2014). Türkiye Ekonomisinin Görünümü. Erişim Tarihi: 23.02.2016. [Çevrim-içi: http://www.mahfiegilmez.com/2014/01/turkiye-ekonomisinin-gorunumu.html],
 • Eroğlu Ö. (2002). Türkiye ekonomisi. Isparta: Bilim Kitabevi.
 • Fernandez Valvodinos C. G. (2003). Inflation and economic growth in the long-run. Economic Letters, 80, 167-173.
 • Karaca O. (2003). Türkiye’de enflasyon ve büyüme ilişkisi: Zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.
 • Karluk S.R. (2004). Türkiye ekonomisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Korkmaz A. ve Çoban O. (2006). Emek piyasasında asgari ücret, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkilerin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği (1969-2006). Maliye Dergisi,151, 16-21.
 • Neonidis K. C. & Savva C. (2012). Macroeconomic uncertainty, inflation and growth: Regime- dependent effects in the G7. Journal of Macroeconomics, 1-12.
 • Orhan O.Z. ve Erdoğan S. (2010). Genel ekonomi (2. Baskı). İstanbul: Umuttepe Yayınları.
 • Özsoylu A. F. (2011). Türkiye ekonomisi. Karahan Kitabevi.
 • Parasız İ. (1997). Modern Büyüme Teorileri. Ezgi Kitabevi.
 • Rousseau P.L. & Watchel P. (2002). Inflation thresholds and the finance – growth nexus. Journal of International Money and Finance, 21, 777-793.
 • Sezen, G., Urun E. ve Üstünışık, A.A. (2010). Philips eğrisinin dönemsel analizler ile türkiye ekonomisine uygulanabilirliği, 13. İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir.
 • Şahin H., (2007). Türkiye ekonomisi (9. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Tarı, R. (2011). Ekonometri (7. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2014). Eylül Ayı Beklenti Anketi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),[Çevrim-içi: www.tcmb.gov.tr], Erişim Tarihi: 20.02.2016.
 • Ülgen G. (2010). İktisat bilimine giriş (4. Baskı). İstanbul: Der Yayıncılık.
 • Ünsal E.M. (2007). İktisadi bşüyüme. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Ünsal E.M. (2007). Mikro iktisat (7. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Walterkirshen E.(1999). The eelationship between growth, employement and unemployement in EU. Austrian Institute of Economic Research, 1-9.
 • Yeldam, E. (2005). Türkiye ekonomisinde dış açık sorunu ve yapısal nedenleri. Çalışma ve Toplum, 2005/2004.
 • Yıldırım K., Karaman D. ve Taşdemir M. (2010). Makro Ekonomi (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. Ö. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 11-29.
 • Yüceol, H.M. Türkiye ekonomisi üzerine genel bir değerlendirme 2014 yılı ve sonrası. [Çevrim-içi: http://www.toprakisveren.org.tr/2014-103-huseyinyuceol.pdf], Erişim Tarihi, 07.04.2016).

THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH UNEMPLOYMENT AND INFLATION IN TURKISH ECONOMY DURING THE PERIOD 2003-2014

Year 2016, Volume 1, Issue 1, 54 - 71, 20.04.2016

Abstract

 Macroeconomic variables  that economic growth, unemployment  and inflation are important variables to be taken into account in assessing the general economic trend of countries. one of the main topic is the relationship between the variables that mentionedin the economic literature. Economic growth has significant effect on variables such as consumption, production and per capita  income. Therefore, economic growth offers awful importance. Unemployment is important variable that effects economic growth and unveils inflation. Definition of relationship between the each other is important for policies that will be applied.

In this study, relationship and direction of relationship  between the  variables such as economic growth, unemployment and inflation that between  periods of 2003:3 – 2014:4 analyzed by using Granger Causality Analysis, Regression Analysis and ADF Unit Root Test. According to results of obtained from study, there is symetric and negative relationship between the  inflation and unemployment.   1% Changing of inflation reduces  unemployment at the rate of  0.001%. If unemployment changes the rate of  1% , inflation reduces the rate of  0.003%. 1% changing in GDP reduces unemployment at the rate of  0.003%. If unemployment changes at the rate of 1%, economic growth reduces at the rate of 0.007 %  and changing at the rate of  1% that in inflation increases GDP at the rate of  0.001%.  

JEL Codes: E01, E20,  E31

References

 • Akyıldız, H., Hatırlı, S.A. ve Altuntepe, N. (2012). İktisada giriş (2. baskı). Alter Yayıncılık.
 • Alpaydın, Y., Tunalı H., (2011). 2000 sonrası türkiye iktisadının değişimi. İstanbul: İstanbul Matbaacılık.
 • Altay, B., Tuğcu, C.T. ve Topcu, M. (2011). İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisi: G8 ülkeleri örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2).
 • Aykırı M. (2008). Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama (1980-2005). Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
 • Barro R., (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 104, 407–433.
 • Berber M. ve Artan S. (2004). Türkiye’de enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi: Teori, literatür ve uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 103-117.
 • Berentson A., Menzio G. & Wright R., (2011). Inflation and unemployment in the long run. American Economic Review, 101, 371-398.
 • Chicheke A. (2009). Monetary policy, inflation, unemployment and the philips curve in south africa. Department of Economic Faculty of Management and Commerce University of Fort Hare, 74-96.
 • Çelik, İ. (2012). Vadeli işlem piyasasında fiyat keşfi: İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsasında ampirik bir uygulama. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları.
 • Çoban, Y. (2000). Türkiye ekonomisi (2. Baskı). İkinci Sayfa Yayın Dağıtım..
 • Dunn R. M. (2007). Inflation and unemployment in EMU and the united states. EU Center of Excellence, 1-6.
 • Eğilmez, M. (2014). Türkiye Ekonomisinin Görünümü. Erişim Tarihi: 23.02.2016. [Çevrim-içi: http://www.mahfiegilmez.com/2014/01/turkiye-ekonomisinin-gorunumu.html],
 • Eroğlu Ö. (2002). Türkiye ekonomisi. Isparta: Bilim Kitabevi.
 • Fernandez Valvodinos C. G. (2003). Inflation and economic growth in the long-run. Economic Letters, 80, 167-173.
 • Karaca O. (2003). Türkiye’de enflasyon ve büyüme ilişkisi: Zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.
 • Karluk S.R. (2004). Türkiye ekonomisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Korkmaz A. ve Çoban O. (2006). Emek piyasasında asgari ücret, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkilerin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği (1969-2006). Maliye Dergisi,151, 16-21.
 • Neonidis K. C. & Savva C. (2012). Macroeconomic uncertainty, inflation and growth: Regime- dependent effects in the G7. Journal of Macroeconomics, 1-12.
 • Orhan O.Z. ve Erdoğan S. (2010). Genel ekonomi (2. Baskı). İstanbul: Umuttepe Yayınları.
 • Özsoylu A. F. (2011). Türkiye ekonomisi. Karahan Kitabevi.
 • Parasız İ. (1997). Modern Büyüme Teorileri. Ezgi Kitabevi.
 • Rousseau P.L. & Watchel P. (2002). Inflation thresholds and the finance – growth nexus. Journal of International Money and Finance, 21, 777-793.
 • Sezen, G., Urun E. ve Üstünışık, A.A. (2010). Philips eğrisinin dönemsel analizler ile türkiye ekonomisine uygulanabilirliği, 13. İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir.
 • Şahin H., (2007). Türkiye ekonomisi (9. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Tarı, R. (2011). Ekonometri (7. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2014). Eylül Ayı Beklenti Anketi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),[Çevrim-içi: www.tcmb.gov.tr], Erişim Tarihi: 20.02.2016.
 • Ülgen G. (2010). İktisat bilimine giriş (4. Baskı). İstanbul: Der Yayıncılık.
 • Ünsal E.M. (2007). İktisadi bşüyüme. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Ünsal E.M. (2007). Mikro iktisat (7. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Walterkirshen E.(1999). The eelationship between growth, employement and unemployement in EU. Austrian Institute of Economic Research, 1-9.
 • Yeldam, E. (2005). Türkiye ekonomisinde dış açık sorunu ve yapısal nedenleri. Çalışma ve Toplum, 2005/2004.
 • Yıldırım K., Karaman D. ve Taşdemir M. (2010). Makro Ekonomi (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. Ö. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 11-29.
 • Yüceol, H.M. Türkiye ekonomisi üzerine genel bir değerlendirme 2014 yılı ve sonrası. [Çevrim-içi: http://www.toprakisveren.org.tr/2014-103-huseyinyuceol.pdf], Erişim Tarihi, 07.04.2016).

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Zeynep Köse
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 20, 2016
Application Date October 4, 2017
Acceptance Date October 4, 2017
Published in Issue Year 2016, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tursbad341770, journal = {Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-009X}, eissn = {2548-0103}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {54 - 71}, doi = {}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Köse, Zeynep} }
APA Köse, Z. (2016). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 54-71 . Retrieved from http://tursbad.hku.edu.tr/en/pub/issue/31330/341770
MLA Köse, Z. "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ" . Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 54-71 <http://tursbad.hku.edu.tr/en/pub/issue/31330/341770>
Chicago Köse, Z. "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 54-71
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ AU - Zeynep Köse Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 71 VL - 1 IS - 1 SN - 2548-009X-2548-0103 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Turkish Social Sciences Research TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ %A Zeynep Köse %T TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ %D 2016 %J Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2548-009X-2548-0103 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Köse, Zeynep . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ". Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (April 2016): 54-71 .
AMA Köse Z. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ. JTSSR. 2016; 1(1): 54-71.
Vancouver Köse Z. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2016; 1(1): 54-71.
IEEE Z. Köse , "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ", Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 54-71, Apr. 2016