Articles


M. BEKMEZCİ, İ. MERT, H. TURGUT
The Effect of Relationship with Co-Workers and Quality of Supervision on Normative Commitment: The Mediating Role of Agreeableness Personality Trait, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
C. ŞEN, İ. MERT
The Effects of Psychological Capital on Job Satisfaction, Organizational Commitment And Cynicism, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2019)
H. ASLAN, İ. MERT
The Moderating Role of Psychological Capital in The Relationship Between Emotional Labor and Work Alienation, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
M. TOKSÖZ, İ. MERT
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARININ BEŞ FAKTÖR MODELİ İLE TEST EDİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2018)
İ. MERT, M. BEKMEZCİ, K. EROĞLUER
The Mediation Role of The Development of Personality Trait in The Effect of Job Independence on Satisfaction in The Work Itself: An Application in The Private Sector, The Journal of Defense Sciences, (2018)
M. BEKMEZCİ, İ. MERT
ÇALIŞANLARIN GÖREV YAPTIĞI ÖRGÜT KADEMESİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜT-SEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2018)
M. BEKMEZCİ, İ. MERT
Yaşam Tatmini Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
İ. MERT, B. ÇIPLAK
SURİYELİ VE DİĞER YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTASYONU VE OKUL İÇİ İLETİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)